Lütfen bekleyin..


SEÇİM ÖNCESİ TÜYLER ÜRPERTEN HİLE İDDİALARI!

24 Mart 2014, 09:23

Tür­ki­ye için son de­re­ce kri­tik öne­me sa­hip olan 30 Mart ye­rel se­çi­mi­ne iliş­kin or­ta­ya atı­lan id­di­alar tüy­ler ür­pert­ti.

30 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesi 52 milyon olan seçmen sayısının 2.5 katı oy pusulası basılması seçimlere gölge düşebileceği endişesini artırdı. Başkent Ankara’da 2 seçmenin bulunduğu bir aileye 9 seçmen kağıdının gönderilmesi ise “tehlikeli büyük seçim oyunu” şeklinde yorumlandı.

Oy pu­su­la­la­rı­nın 144 mil­yon adet ba­sıl­ma­sı, faz­la­dan seç­men ka­ğıt­la­rı­nın ha­zır­lan­ma­sı ve hü­kü­me­tin ne­re­dey­se hu­ku­ku as­kı­ya alan ey­lem­le­ri, se­çim­le­re göl­ge dü­şe­bi­le­ce­ği en­di­şe­si­ne yol aç­tı. An­ka­ra­’da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne gön­de­ri­len seç­men ka­ğıt­la­rı ise “se­çim oyun­la­rı­” şüp­he­le­rini ar­tır­dı.

Bir ad­re­se bir­den faz­la isim adı­na seç­men ka­ğı­dı gön­de­ril­di­ği or­ta­ya çık­tı. Muh­tar­lar ta­ra­fın­dan da­ğı­tı­lan seç­men ka­ğıt­la­rın­da­ki yan­lış­lık­la­ra va­tan­daş­lar sert tep­ki gös­ter­di. Çan­ka­ya Kü­çü­ke­sa­t’­ta ya­şa­yan Yü­ce Er­dal (39) ve Ye­ni­ma­hal­le Gay­ret Ma­hal­le­si­’n­de otu­ran Yu­suf Ro­dop­lu (54) ev­le­ri­ne faz­la­dan seç­men ya­zıl­dı­ğı­nı öne sür­dü.

FAZ­LA­DAN 7 SEÇ­MEN

Yü­ce Er­dal, ya­şa­dı­ğı du­ru­mu şöy­le an­lat­tı: “Se­çim­ler­de ben ve eşim oy kul­la­na­bi­li­yo­ruz, kü­çük oğ­lum oy kul­la­na­mı­yor. Muh­tar ta­ra­fın­dan eve ge­ti­ri­len seç­men ka­ğıt­la­rı­nın 9 ta­ne ol­du­ğu­nu gö­rün­ce şa­şır­dım. Ge­ti­ri­len ka­ğıt­lar­dan 2’si bi­ze ait iken di­ğer 7’si fark­lı ki­şi­le­re ait­ti, hep­si otur­du­ğum, ika­met­li ad­re­si­me gel­di. 7 ka­ğıt­tan 3’ü bir soy is­mi­ne, 4’ü baş­ka bir soy is­mi­ne ait­ti. Muh­ta­r’­a ‘Biz iki ki­şi­yiz bun­lar bu­ra­da ya­şa­mı­yo­r’ de­dim. Muh­tar ise ka­ğıt­la­rın kö­şe­le­ri­ni yırt­tı. Du­ru­mu Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu’­na di­lek­çe ile bil­di­re­ce­ği­ni söy­le­di.”

SUÇ­LU İN­SAN­LAR OLA­Bİ­LİR

Er­dal, kar­şı kom­şu­sun­da da bir seç­men ka­ğı­dı­nın faz­la gel­di­ği­ni ifa­de et­ti. “Be­nim ha­nem­de ni­çin baş­ka­la­rı da ka­yıt­lı?” di­ye tep­ki­si­ni di­le ge­ti­ren Er­dal, bu­nun bü­yük bir teh­li­ke arz et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bun­lar suç­lu in­san­lar­ da ola­bi­lir. Ad­res­le­ri, ika­met­le­ri be­nim evim­de gö­rü­nü­yor, po­lis iş­le­me­di­ği­miz bir suç için ka­pı­mı­za da ge­le­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

“Kendini bilmez biri kendini yazdırmıştır!’

Yenimahalle Gayret Mahallesi’nde oturan Yusuf Rodoplu, evine fazladan gelen seçmen kağıdındaki isimle aynı binada dahi oturmadıklarını söyledi. Ankara’da 7 yıldır yaşadığını vurgulayan Rodoplu, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını aktardı. Rodoplu, YSK’yı aradıklarını ve kendilerine “Sarhoş ve kendini bilmez biri kendini yazdırmıştır” yanıtının verildiğini söyledi.

HAYALİ BİRİ Mİ?

Rodoplu, “Buradaki niyet ne? Seçimler yaklaşıyor bir tuzak mı bu? Mükerrer (tekrar) oy mu kullanılıyor? YSK nerden çıkarıyor böyle birini? Hayali biri mi? Gayri meşru oy kullanmaya yönelik bir yol, zemin ve fırsat mı gibi bu yönde şüphelerimiz var” ifadelerini kullandı. Rodoplu, sehven de olsa böyle bir hatanın acilen düzeltilmesini istediğini söyleyerek, “Muhtara ve Nüfus İl Müdürlüğü’ne gidip düzeltilmesini isteyeceğim” açıklaması yaptı.

“İstenmeyerek olmaz bu işler”

Tür­ki­ye Muh­tar­lar Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ra­ma­zan Özü­nal, yan­lış seç­men ka­ğı­dı gön­der­me ha­ta­sı­nın muh­tar­lar­dan kay­nak­lan­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Özü­nal, “Seç­men ka­ğıt­la­rı, YSK’­da ayar­la­nır. Nü­fus mü­dür­lük­le­rin­de o ha­ne boş mu, do­lu mu, kim var, kim yok or­da var­dır. Ay­nı ad­re­se baş­ka­la­rı­nı yaz­mış­lar­sa arı­za nü­fus mü­dür­lü­ğün­de­dir. İs­ten­me­ye­rek ol­maz bu iş­le­r” açık­la­ma­sı yap­tı.

Bu du­ru­mun bü­yük teh­li­ke­le­re yol aça­ca­ğı­nı be­lir­ten Özü­nal, “Mü­ker­rer ka­yıt yap­mış ola­bi­lir­ler. Ay­nı ye­re baş­ka bi­ri­ni ka­yıt et­miş­ler. Sah­te­kar­lık ya­pı­lı­yor. Bu, bü­yük ve teh­li­ke­li bir se­çim oyu­nu­du­r” de­di.

Tepkiler... Tepkiler... Tepkiler...

‘Neden fazla oy pusulası basıldı?’

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sez­gin Tan­rı­ku­lu: 2011 ve 2009 ye­rel se­çim­le­rin­de hi­le ya­pıl­dı­ğı­na da­ir yay­gın ka­na­at­ler var­dı. 2014 se­çim­le­rin­de de Baş­ba­ka­n’­ın bu hu­kuk ta­nı­maz tu­tu­mu­nun san­dık se­çim­le­ri­ne yan­sı­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da yay­gın ka­na­at­ler var. Ola­ğan­dı­şı bir bi­çim­de bir­çok faz­la oy pu­su­la­sı ba­sı­mı söz ko­nu­su ve ne­den ba­sıl­dı­ğı ko­nu­sun­da bir açık­la­ma ya­pıl­ma­dı. İha­le­nin Baş­ba­ka­n’­ın ya­kın­la­rı­na ve­ril­di­ği, Os­man Pe­pe­’nin ka­yın­bi­ra­der­le­ri­ne ve­ril­di­ği yö­nün­de ka­na­at var.

Bu  iha­le­ler şef­faf ol­ma­lı. Ba­sıl­dı­ğı yer ve bas­kı sa­yı­sı­na ka­dar ola­ğan­dı­şı iş­lem­ler ya­pı­lı­yor. Baş­ba­ka­n’­ın her tür­lü hu­kuk­suz­lu­ğa baş­vu­ra­ca­ğı ko­nu­su dı­şın­da ak­si bir dü­şün­ce­miz yok. Bü­tün gü­ven­lik güç­le­ri ve yar­gı Baş­ba­ka­n’­ın em­rin­de, böy­le bir olum­suz tab­lo var. Yar­gı ve em­ni­yet güç­le­ri hu­kuk­suz­lu­ğun içi­ne gi­re­bi­le­cek bir eği­lim için­de ve biz bu­nu 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sın­dan son­ra gör­dük. Yar­gı­nın ta­li­ma­tı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen em­ni­yet men­sup­la­rı ol­du­ğu­nu gör­dük. Böy­le hu­kuk ta­nı­maz bir yö­ne­tim an­la­yı­şı var.

‘Kul­la­nıl­ma­yan oy­la­rı PKK kul­la­na­ca­k’

MHP Mil­let­ve­ki­li Yu­suf Ha­la­çoğ­lu: 52 mil­yon seç­men var 144 mil­yon oy pu­su­la­sı ba­sı­lı­yor. İki ka­tın­dan da­ha faz­la oy pu­su­la­sı­nın ba­sıl­ma­sı­na mü­ker­rer kul­la­nım dı­şın­da baş­ka bir an­lam ver­mek müm­kün de­ğil. Ba­zı bi­na­lar san­ki boş gi­bi gös­te­ri­lip or­da kim­se yok­muş gi­bi gös­te­ri­li­yor. 140 ka­rak­ter­li Twit­te­r’­dan kor­kup ya­sak­la­yan in­san­la­rın ya­pa­ma­ya­ca­ğı şey yok­tur. Ada­let­li se­çim ol­ma­sı için se­çim oy pu­su­la­la­rı­ şai­be oluş­tur­ma­ya­cak şe­kil­de ol­ma­lı. Gü­ney­do­ğu­’da dev­le­tin han­gi şe­kil­de oto­ri­te­si var ki sağ­lık­lı se­çim ya­pı­la­bil­sin? Ba­tı da­ha em­ni­yet­li. Gü­ven­li oy kul­la­nım olan yer­ler­de se­çi­me ka­tı­lım ora­nı­na ba­kıl­sın. Bu ora­nın Gü­ney­do­ğu­’da se­çi­me ka­tı­lım­da yüz­de 100 ola­ca­ğı gö­rü­le­cek­tir. Çün­kü PKK kul­la­nıl­ma­yan oy­la­rı da kul­la­na­cak.

‘T­wit­te­r’­ı ka­pa­tan­dan her şey bek­le­ni­r’

BBP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Me­tin Gün­doğ­du: Se­çim son­ra­sı çöp­ler­de oy pu­su­la­sı top­lu­yo­ruz. Bu se­çim­de da­ha da faz­la­sı ya­şa­na­cak. Oy pu­su­la­sı faz­la ba­sı­lı­yor­sa faz­la seç­men ka­ğıt­la­rı ev­le­re gön­de­ri­li­yor­sa, bir şey­ler­den şüp­he­le­ni­yo­ruz. Bu hü­kü­met mil­le­tin öz­gür­lü­ğü­nü en­gel­le­yen ka­rar­lar al­ma­ya ça­lış­tı. En son Twit­te­r’­in ka­pa­tıl­ma­sı ol­du. Bu­nu ya­pan­dan her şey bek­le­nir. Ef­kan Ala İçiş­le­ri Ba­ka­nı ol­du­ğu sü­re­ce bu se­çim sı­kın­tı­lı ge­çe­cek­tir. Bir em­ni­yet mü­dü­rü­nü ara­yıp da ‘sav­cı ta­li­ma­tı­nı yırt at’ di­yen bir adamın se­çim­le­re mü­da­ha­le­si ol­maz mı? San­dık baş­ka­nı­na MİT ile ka­rar ve­ri­li­yor. San­dık baş­kan­lı­ğı­na ken­di­le­ri­ne ya­kın in­san­la­rı yaz­dı­lar, her tür­lü oyun ya­pı­la­bi­lir. Hu­kuk di­ye bir şey kal­ma­dı Tür­ki­ye­’de za­ten.

‘Par­ti­le­r san­dı­ğa sa­hip çık­ma­lı­’

Fa­tih Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Ke­mal Öz­den: Eli­miz­de net de­li­ler yok çün­kü il­le­gal şe­yin de­li­li ol­maz. Bu ka­dar çok yol­suz­luk söy­len­ti­le­ri­nin ha­kim ol­du­ğu bir se­çim or­ta­mı son 15 yıl­dır ya­şan­ma­dı. Se­çim­le­re hi­le ka­rış­tı­rı­la­ca­ğı­na da­ir, bu ka­dar kuv­vet­li bir ih­ti­mal ve söy­len­ti yok­tu. Par­ti­le­rin san­dı­ğa sa­hip çık­ma­la­rı ge­re­ki­yor. San­dı­ğa sa­hip çık­mak için de ba­zı stra­te­ji­ler ge­liş­tir­mek ge­re­kir. Her se­çim­de bir top­la­ma mer­ke­zi olu­yor­du, bu­ra­dan Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’na ak­ta­rı­lı­yor­du. Şim­di ise her se­çim böl­ge­sin­de 3’e çı­ka­rıl­dı top­la­ma mer­ke­zi. Bir te­dir­gin­lik oluş­tu. Par­ti­le­r oy­la­ra san­dık­lar­da sa­hip çık­ma­lı, si­ga­ra iç­mek için bi­le san­dık baş­la­rın­dan ay­rıl­ma­ma­lı.

Basında çıkan seçim skandalları

 

Yaklaşan yerel seçim ile beraber bazı medya organlarında çıkan seçime gölge düşürebilecek haberler şu şekilde:

*1985 do­ğum­lu olan ve bir bu­çuk ya­şın­da Tav­şan­lı Ka­ra­yo­lu’n­da ai­le­si ile bir­lik­te ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sın­da ya­şa­mı­nı kay­be­den Be­tül Tun­ça­y’­a 30 Mart ye­rel se­çim­le­ri için seç­men ka­ğı­dı gel­di.

*1960’lı yıl­la­rın ba­şın­da ölü ola­rak nü­fu­sa kay­de­di­len Gı­ya­set­tin Bi­len isim­li va­tan­daş için 50 yıl son­ra se­çim ka­ğı­dı gön­de­ril­di.

*İs­tan­bul Fa­ti­h’­te 3 ki­şi­nin otur­du­ğu bir eve 8 seç­men ka­ğı­dı gön­de­ril­di. Muh­tar­lık söz ko­nu­su isim­le­rin ka­yıt­lı ol­ma­dı­ğı­nı söy­ler­ken, apart­man sa­kin­le­ri de şa­hıs­la­rı ta­nı­ma­dı.

BİNA 3 KAT SEÇMEN 5’İNCİ KATTA

*İz­mi­r’­in Bay­rak­lı il­çe­sin­de, ye­di da­ire­li bir apart­ma­nın ol­ma­yan se­ki­zin­ci da­ire­sin­de otur­du­ğu var­sa­yı­lan dört ki­şi­ye seç­men kâ­ğı­dı gön­de­ril­di.

*Kay­se­ri­’de 43 se­ne ön­ce 6 ya­şın­day­ken ve­fat eden bir ki­şi­nin ba­ba­sı­nın evi­ne 30 Mar­t’­ta ya­pı­la­cak se­çim­ler­de oy kul­lan­ma­sı için seç­men ka­ğı­dı gel­di.

*MHP Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­kan, AK Par­ti­’nin üç kat­lı bi­na­nın ol­ma­yan dör­dün­cü ve be­şin­ci ka­tı­na, seç­men ka­yıt et­ti­ği, bu du­ru­mun bir va­tan­daş ta­ra­fın­dan or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı üze­ri­ne ay­nı seç­men­le­rin ol­ma­yan bir bi­na­ya seç­men ola­rak ka­yıt edil­di­ği­ni açık­la­dı.

İZMİR’DE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

*CHP Ko­ca­eli İl Baş­ka­nı Yal­çın Kuş­kan, Dev­let Mal­ze­me Ofi­si­’nin (DMO) 30 Mart ye­rel se­çim­le­rin­de Ko­ca­eli­’n­de kul­la­nı­la­cak oy pu­su­la­la­rın ba­sım iha­le­si­ni Ko­ca­eli Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­kan Da­nış­ma­nı olan Ömer Po­la­t’­ın fir­ma­sı­nın ka­zan­ma­sı­nı ah­la­ken ve si­ya­se­ten doğ­ru bul­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

*İz­mir Çı­nar­lı­’da AK Par­ti­’ye ‘E­ve­t’ müh­rü ba­sıl­mış ha­zır oy pu­su­la­la­rıy­la do­lu bir araç ya­ka­la­nır­ken, İs­tan­bu­l’­da da bir ki­şi AK Par­ti­’nin da­ğıt­tı­ğı ör­nek oy pu­su­la­sı­nı zar­fa koy­mak is­ter­ken su­çüs­tü ya­ka­lan­dı.

Görünce şoke oldu

Trabzon’da yerel seçimlerde nerede oy vereceğini öğrenmek için YSK’nın internet sitesinde sorgulama yapan Caner Sağlam, hiç tanımadığı 6 kişiyle aynı evde oturduğunu görünce şoke oldu. Sağlam, “Kiracı olarak oturduğum evin sahibine benden önceki kiracılar olup olmadığını sordum ancak o da bu 6 kişiyi tanımadığını söyledi” dedi.

Bugün Gazetesi

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
YEREL BELDE VE İLÇELER Kategorisindeki Diğer Haberler
Şırnak Valiliği, Cizre' de yaralıların bulunduğu evin yakınlarına kadar..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı kararla Çekmeköy ve Şile’..
Kamu kaynakları hunharca kullanıldı. Müsriflikte sınır yok!
MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı sonunda isyan etti.
BAŞKAN SAATCI SORULARA SAMİMİYETLE CEVAP VERDİ
Gaziantep'te içerisinde teşkilatlarda görevli yöneticiler ve üst kurul ..
300x250
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
MHP'de Kongre yapılmazsa Tepkiniz Nasıl Olacak?
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=