Az önce bitti! İlk yorumlar geldi

Dün TYT ile başlayan YKS maratonu bugün, AYT ile devam etti. Adayların 15.45'te YDT'ye girmesiyle üniversiteli olma maratonu sona ermiş olacak. Uzmanlar, bugün yapılan AYT sorularını değerlendi. İşte o değerlendirmeler:

banner311
Az önce bitti! İlk yorumlar geldi

2020 AYT’de; altı anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusuyla öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. 2019 AYT’ye göre iki edebiyat sorusunun azaltılıp anlam bilgisinin arttırıldığı gözlemlendi. Sınav, öğrencinin alan bilgisine hâkimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçmüştür. Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar Milli Eğitim Bakanlığ'ının belirlediği Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.

TARİH
Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşuyor. Dört yılın kazanımları sorgulandı. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçüyor. TYT'de olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmış. Kısaca; alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülüyor.

COĞRAFYA
11 ve 12'nci sınıf kazanımlarını sorgulayan sınavda beş soru 11'inci sınıf kazanımından, bir soru da 12'nci sınıf kazanımından oluşuyor. AYT'den beklendiği şekilde bilgi ağırlıklı sorular geldi. TYT'de olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulandı. Coğrafya soruları da aynı tarih soruları gibi çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşuyor.

FELSEFE
2020 AYT SOS 2 sınavında çıkan felsefe sorularından üçü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşuyor. Bir soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi sorgulandı. Felsefe kavramlarına aşina olan öğrenci bu soruyu çözmekte zorlanmayacak. Kavram bilgisi eksik olan öğrenci için sınavın zor olduğu söylenebilir.

PSİKOLOJİ
Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden soruldu. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istendi. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ
Soruların paragraf ve kavram bilgisi sorgulandı. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlendi.

MANTIK
Sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene sorulmadı. Sorular, klasik mantığın sorularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandı. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilme istenirken diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik soruldu. Konuyu bilen öğrenciler için soruların zorluk derecesi düşük, kolay sorular olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluştu. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

MATEMATİK
2020 AYT sınavı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Sınavı içeren konuların azalması sebebiyle soru dağılımındaki değişiklik beklenen şekildeydi. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav. Üç dört soru haricinde LYS’i andıran bir sınav olduğu söylenebilir.

FİZİK
2020 AYT fizik soruları 2019’da olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmış. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluştu. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla. 14 sorunun 10’u 11'inci sınıf (Bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, Newton’un hareket yasaları, momentum, elektrik ve manyetizma) dördü 12'nci sınıf (Dairesel hareket, harmonik hareket, girişim ve açısal momentum) kazanımlarına yönelik. Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınavla karşılaştık. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemlerle birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.

KİMYA
Kimya soruları kazanımlara uygun olarak karşımıza çıktı. Kimya testi, orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşuyor. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda 11'inci sınıf ünitelerinden, 9 ve 12'nci sınıf ünitelerinden dört soru yer alıyor. Soru çıkması beklenen 'çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz' gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen 'atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler' gibi bazı ünitelerden iki soru çıktı.

BİYOLOJİ
2020 AYT sınavında biyoloji sorularının sekizinin 11'inci, beşinin 12'nci sınıf kazanımlarından sorgulandığı görülüyor. Soruların beklendiği gibi bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıktığı değerlendirildi. Sorular yaşam temelli hazırlanmış yani güncel yaşamla ilişkilendirilmiş. Öğrencilerimizden bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavı biyoloji. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının sınav için belirleyici olacağı düşünülüyor. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış.

UĞUR OKULLARI LİSE AKADEMİK KURUL ÜYELERİ
MATEMATİK
Matematik testindeki sorular, yapılan ÖSYM açıklamalarına ve müfredata uygun. Tüm sınıflara ait konuları kapsamakla birlikte 10 soru TYT tarzında, diğer sorular 10, 11 ve 12'nci sınıfın ilk yarıyılında işlenen konulardan. Sorular öğrencinin konulara ait temel bilgileri bilip bilmediğini ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçtü. Geometri soruları analitik ağırlıklı olup bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluştu. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2020 YKS-AYT’ deki 24 Türk dili ve edebiyatı sorusundan altı sorunun paragraf ve anlam bilgisi sorularından, 18 sorunun ise edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. Geçmiş dönemlerdeki AYT’lerde anlam bilgisi soruları üç ya da dörtken 2020’de altı tane sorulması 2020 AYT’nin farklılığı olarak göze çarpan özelliklerden. Sınavın Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı gibi 9,10,11 sınıf müfredatları ile 12'nci sınıf müfredatının sadece yüz yüze eğitimin yapıldığı bölümün sorularından oluştuğu görüldü. Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek kadar kolay nitelikte olduğu duyumları alınmıştır. Bu nedenle genel olarak Türk dili ve edebiyatı sorularının öğrencilerimizin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söylemek doğru olur.

FİZİK
AYT ile ilgili ilk yorumları öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda değerlendirecek olursak herhangi bir sürprizle karşılaşılmadığını söyleyebiliriz. Pandemi sürecinden dolayı yüz yüze yapılan eğitim-öğretim dönemini kapsayan bölümlerden soruların sorulduğu ve kazanımlar dışına çıkılmadığı görülüyor. TYT’deki soruların temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen sorulardan oluştuğunu görmüştük. AYT'de ise soruların temel özelliğinin akademik bilgiyi inceleyen ve herhangi bir boşluk olduğunda hataya neden olabilecek sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Sorulara bakıldığında öğrencilerimizde aranan özelliğin, konu bilgisi, konular arasında bağlantı kurabilme ve çıkarım yapabilmesi gibi özelliklerin olması gerekiyor. Bu nitelikte olan öğrencilerin sınavda daha öne çıkacağını görüyoruz. AYT’deki 14 fizik sorusunun 11'inci sınıf müfredatı ve 12'nci sınıf müfredatının yüz yüze eğitim yapılan bölümlerinden sorulduğu görülüyor. Soruların bir bölümü bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel az bir kısmı ise bilgi, yorum ve çıkarım açısından derinlemesine olduğu görülüyor. Bu da öğrencilerin sıralamadaki yerini belirleyecek en önemli etkenlerden biri.

KİMYA
2020 AYT kimya soruları 11'inci sınıf ile 12'nci sınıf birinci dönem konularını içeriyor. Müfredata tamamen uyumlu. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları, temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirtti. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum.

BİYOLOJİ
Biyoloji testinde yer alan sorular 11 ve 12'nci sınıf müfredatını kapsıyor. Sekiz soru 11'inci sınıf, beş soru 12'nci sınıf müfredatına ait. Soru kurgusunun klasik tarzda, geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görüldü. Bu sene AYT biyoloji testinde eleyici soruların yer aldığını ve soruların zorluk derecesinin orta düzeyin üstünde olduğunu söyleyebiliriz.

COĞRAFYA
2020 AYT coğrafya soruları 11 ve 12'inci sınıf kazanımlarına uygun sorular. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmüyor. Sınavlarda; 'Küresel Ortam', 'Çevre ve Toplum' ile 'Beşeri Sistemler' ünitelerinin ağırlıklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav oldu.

TARİH
Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, 'Türk Dili Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1' ve 'Sosyal Bilimler-2' testlerindeki tarih soruları 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf kazanımlarından olmakla birlikte pandemi nedeniyle açıklanan müfredata uygun. Ağırlıklı olarak öğrencinin bilgisini ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edilmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Sınavın, ÖSYM’nin önceki yıllardaki sorularıyla uyumlu olduğu belirtildi. Önceki yıllarda olduğu gibi yine öncüllerden oluşan sorulara da yer aldı. Uzun paragraflardan oluşan resim, şekil ya da grafik içeren sorulara yer verilmedi. Tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan öğrencilerin yapabileceği nitelikte. Bu anlamda eksiği olan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olduğu düşünülüyor. Soruların zorluk derecesi genel olarak orta düzeyin üstünde olmakla birlikte eleyici nitelikte ayrıntıya da yer veren çok zor  soruların da yer aldığı ifade edildi.

FELSEFE
'Sosyal Bilimler-2' testinde yer alan psikoloji, sosyoloji, mantık ve felsefeden oluşan felsefe grubu soruları MEB müfredatına uygun. Felsefe soruları paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer nitelikte. Psikoloji ve mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram soruları. Sosyoloji soruları ise hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de kavram bilgisi gerektiriyor. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup, soruların ifadesi net. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınav.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Her AYT’de din kültürü ve ahlak bilgisi soruları TYT’ye kıyasla daha fazla bilgi ağırlıklı sorulardan olur. 2020 AYT’de de bu gelenek bozulmadı. Sorular hem doğrudan bilgiyi hem de bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı gerektiren türden. Sınava gerçek anlamda hazırlanan ve bilen öğrenciyi ayırt edecek formatta sorular sorulmuş. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır. Zorluk derecesi orta düzeyde.

NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI
MATEMATİK
2020 AYT Matematik testi, müfredata uygun olup 2020 YKS esas alınacak kazanımlar dahilinde hazırlanmış. 12'nci sınıfın ikinci dönemindeki konulardan soru sorulmadığı için 9 ve 10'uncu sınıf müfredatından fazla soru sorulmuş. Bu sınavda sorulan soruları, konuları iyi anlamış, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler rahatlıkla çözebilir.

GEOMETRİ
Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Düzenli çalışan bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği nitelikte sorulardan oluşan bir sınav.

FİZİK
12'nci sınıfın ikinci dönemi müfredat dışı kaldığından beklendiği gibi mekanik konusunun ağırlıklı olarak sorulduğu bir sınav gerçekleşti. Fizikteki temel kavramların sorgulandığı sorulardan oluşan bu sınavda öğrenciler herhangi bir sürprizle karşılaşmadı.

KİMYA
2020 AYT kimya sorularında yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Sınava giren öğrencilerin ifadelerine göre, 13 kimya sorusunun dokuz tanesi ile 11'inci sınıf müfredatındaki tüm konular irdelenirken, 12'nci sınıf müfredatının ilk konusu olan yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinde elektrik akımından üç soru, ikinci konusu olan karbon kimyasına girişten bir soru geldi. Soruların beş tanesi bilgi-işlem, sekiz tanesi bilgi-yorum ağırlıklı. Bilgi sahibi olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular. Öğrencilere ve emeği geçen herkese geçmiş olsun.

BİYOLOJİ
2020 AYT biyoloji sorularında, 12'nci sınıfın birinci dönem ile 11'inci sınıfa ait ünitelerdeki kazanımlar sorgulanmış. Beş soru 12'nci sınıfın birinci dönem konularına, sekiz soru ise 11'inci sınıf müfredatına ait. Soruların konularına göre dağılımı ise; dolaşım sistemleri bir soru, solunum sistemi bir soru, sindirim sistemi bir soru, üriner sistem bir soru, endokrin sistem bir soru, duyu organları (göz) bir soru, ekoloji iki soru, nükleik asitler üç soru, canlılarda enerji dönüşümleri iki soru şeklinde. Sorular müfredata uygun ve geçen yıllarda olduğu gibi genellikle öğrencilerin biyoloji bilgisini kullanma becerilerini ölçen nitelikte. Öğrencilerimiz sürpriz soruyla karşılaşmadıklarını ve biyoloji sorularını rahat çözdüklerini ifade etti. Beklenen gibi orta seviye zorluğa sahip biyoloji sorularının, konu bilgisi tam ve düzenli tekrar yapan öğrencilerin beklentilerini karşılayan düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2020 AYT edebiyat testinde altı Türkçe sorusu sorulmuş. Bu sayı diğer yıllardan fazla. Testin Türkçe sorularının dili, TYT Türkçe testiyle paralellik gösteriyor. Edebiyat sorularının diliyse belirli açılardan güncel Türkçeden uzak düşmüş gibi duruyor. Sorular, müfredatın belirli bir bölümüyle sınırlandırılmış. Şiir bilgisi, söz sanatları, halk edebiyatı, divan edebiyatı soruları sorulmuş. Modern dönemi ele alan sorular ise oldukça az. Bu durum müfredata her bakımdan hâkim olmak için çaba gösteren öğrencilerde hayal kırıklığı yaratabiliyor. Zorluk derecesi çok yüksek olmayan, ölçücülüğü ise tartışmalı bir test. Edebiyat testiyle ilgili temel şikâyet 'eski dil' olacakmış gibi görünüyor.

TARİH
Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre tarih soruları geçen yıllara göre biraz daha zor. Tarih dersinden 10 soru sorulduğu için doğal olarak tüm konulardan soru sorulmamış. Soruların büyük kısmı bilgi gerektiren, ölçücülüğü güçlü olan sorular. Detay bilgilere sahip olmayan öğrencilerin zorlanabileceği bir sınav olmuş.

COĞRAFYA
Sorular müfredata uygun, daha önceki yılların sorularına benzer, beklenen nitelikte. Konuya hakim, düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorulardan oluşmuş bir sınav.

FELSEFE
Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sorular müfredata uygun. Sosyoloji; metinden hareketle yorumlayarak yapılabilecek sorulardan oluşmuş, öğrenciler için rahat bir test grubu olmuş. Psikoloji soruları ise, sosyolojideki gibi metinden hareketle değil, bilgiyle yorumlanabilecek şekilde düzenlenmiş. Mantık soruları; daha bilgi ağırlıklı, özellikle bir tane 'mantık ilkesi' ile ilgili soruda öğrenciler zorlanmış.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ  BÖLÜM BAŞKANLARI
MATEMATİK
2020 AYT matematik soruları her sene olduğu gibi bu yıl da bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrenciler 26 matematik 14 geometri (dört trigonometri dahil) sorusuna cevap verdi. Geometri soru sayısının arttığı gözlemlendi. Genel olarak testin 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf konularından analiz düzeyinde sorulardan oluştuğu, içlerinde birkaç tanesi birden çok kazanımı içinde barındırdığı söylenebilir. 12'nci sınıf ikinci dönem konuları limit, türev, integral ve çember analitiği konuları, sınav kapsamına dahil olmadığından sınavın konu dağılımı dengesi değişmiş. 9 ve 10'uncu sınıf kazanımlarından oluşan soru sayısı (eski tabiriyle mat-1 sorusu) beklenenden fazla. Geometri soruları öğrencilerin analitik düşünme becerisi gerektiren ve gündelik hayatımızdan uyarlanarak hazırlanan sorulardı, kurguların anlaşılabilirliği belirleyici olacak. Trigonometri ve mutlak değer sorusunun ayırt edici sorular olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtildi. Matematik testinin dört yıllık müfredatı kapsadığını bize LYS matematik sorularını hatırlattığını ve matematik testinin bu yıl şaşırttığını söyleyebiliriz.

FEN BİLİMLERİ
Bu testte 14 fizik, 13 kimya ve 13 kiyoloji sorusu yer aldı. 2020 AYT sınavında öğrencilerin 11 ve 12'nci sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım içeren, ünitelerin temel bilgilerini kullanarak işlem, analiz ve yorum içeren fizik soruları geldi. Sorulan 14 sorunun dokuzu 11'inci sınıf 'Newton’un Hareket Yasaları, İki Boyutta Hareket, Enerji ve Hareket, İtme ve Çizgisel Momentum, Denge ve Denge Şartları, Elektrik Alan, Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme, Transformatörler', beşi 12'nci sınıf 'Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Girişim' kazanımlarına yönelikti. Çıkan sorulardan 12'nci sınıf 'Düzgün Çembersel Hareket' sorusu işlem ve birden fazla kazanım içeren belirleyici bir soru olarak dikkat çekti.

KİMYA
2020 YKS ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre önceki yıllarda olduğu gibi 11 ve 12'nci sınıf kimya kazanımlarından geldi. 11'inci sınıf konularından geçen yıla benzer sayıda soru gelmiş, 12'nci sınıf konularından ise sınav kapsamı dışında bırakılan konulara ait sorular 12'nci sınıfın diğer konularına kaydırılmış. Sorular anlaşılır, oldukça kısa ve kolay bilgi soruları şeklinde gelmiştir. Öğrencilerin konularla ilgili ilk akla gelen bilgilerini kullanarak çözebilecekleri sorular sınavda yer aldı. Dolayısıyla sınavın zorluk derecesi önceki yıllara göre azalmıştır.

BİYOLOJİ
12'nci sınıf ikinci döneme ait iki ünitenin dahil olmadığı 2020 AYT‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk bakımından dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Geçmiş yıllarda yer alan sorularla kıyaslandığında konu içeriklerinin benzer olduğu görüldü. Biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken, az bir kısmı bilgiyi yorumlamaya dayalı. Çıkan sorular dört yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12'nci sınıf kademelerine ait olup sekiz tanesinin 11'inci sınıf, diğer beş tanesinin ise 12'nci sınıf ünitelerinden geldiği görüldü. 2020 AYT’nin 2019 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde fakat biraz daha kolay olduğu tespit edildi. Sınav soruları beklediğimiz gibi geldi. Kullandığımız eğitim dokümanlarımız ve uyguladığımız deneme sınavlarıyla örtüşen bir sınav olduğunu gözlemledik. Biyoloji konularını iyi takip ederek hazırlanan, dikkatli öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünüyoruz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Bugün uygulanan AYT sınavında 24 soruluk Türk dili ve edebiyatı testinin yaklaşık yüzde 20'lik kısmı anlama ve yorumlamaya yönelikti. Kalan sorular ise 'Söz Sanatları, Divan Edebiyatı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Fecri Ati, Edebi Akımlar, Halk Edebiyatı' konularından soruldu. 'Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı' gibi dört yıl boyunca müfredatta yer alan üniversite sınav hazırlığında üzerinde çokça durulan bir konudan tek soru sorulması dikkat çekti. MEB'in yayınladığı kazanımların dışında soru gelmedi. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahipti.

TARİH
Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre bu yılki sınav sorularını ÖSYM’nin daha önceki yıllardaki sınavlarıyla karşılaştırdığımızda sürpriz bir soru olmadığını söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl Tarih-1 soruları, Tarih-2 sorularından daha zordu. Bu yıl testler arasındaki soru zorluk derecesi farkı kapanmış gibi. Her iki gruba da zorluk düzeyi birbirine yakın sorular sorulmuş. Tarih-2 sorularında 'Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi' sorusunun olmaması en dikkat çekici nokta oldu. Bunun dışında 2020 AYT sınavında tarih branşı adına büyük bir sürpriz yaşanmadı. Sınav analiz düzeyinde değil de daha çok bilgi düzeyinde sorulardan oluşmuş.

COĞRAFYA
2020 AYT Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 alanındaki sorular MEB tarafından yayınlanan 2020 ÖSYM AYT Coğrafya dersi kazanımlarına uygundu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. 11'inci sınıf kazanımları hâkim olmakla birlikte 12'nci sınıf birinci dönemine ait kazanımların olduğu sınavda geçen yılki gibi genel coğrafi bilgi ve harita okuryazarlığı ölçüldü. 'Küresel ve Bölgesel Örgütler, Nüfus Politikaları, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları, Çevre Sorunları, Doğal Kaynaklar, Küresel İklim Değişimleri, Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörlere' ait kazanımlara yer verildi. Coğrafya soruları çok zor olmayan net ve anlaşılır nitelikteydi.

FELSEFE
AYT sınavının felsefe grubu testinde 12 felsefe grubu sorusu çıktı. Sorular geçen yıllarda sorulan soruların benzeri ve zorluk derecesindeydi. Genelde sorular verilen metin üzerinden sorulmuş sorulardı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2020 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında tüm lise müfredatına yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Bununla beraber 11 ve 12'inci sınıf müfredatına öncelik verildiğini de söyleyebiliriz. Testteki altı sorudan dördünün beklendiği gibi bilgiyi ölçen tarzda sorular olduğu, iki sorunun da yorum-analiz becerisini ölçen sorular olduğu görülüyor. 'Ribat, Beytü'l-hikme, Hz. Muhammed'in Temsil Yönü, Kıyamet-Milenyum Tarikatları' soruları bilgiyi ölçen tarzda sorular olarak karşımıza çıktı. İbadetlerde ve dini yaşantıda dengeli bir yol tutmayı vurgulayan soru ile Allah'ın birliğine vurgu yapan soru ise analiz becerisini ölçen sorular olarak karşımıza çıktı. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülüyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta üzeri düzeyde olduğu söylenebilir.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 17:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.