Öğretmenlere büyük müjde!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası'nda oluşturulan Öğretmen Niteliğinin Arttırılması komisyonunda, öğretmenlere her dört yılda bir yıpranma payı verilmesi önerisi benimsendi.

Öğretmenlere büyük müjde!

~~Komisyonda, dört gün boyunca sunulan ve üzerinde tartışılan öneriler,  oylamaya sunuldu ve bunun sonunda kabul edilen 40 madde, Genel Kurul'a iletilmek  üzere karara bağlandı.

  Buna göre, öğretmen aday adaylarının niteliklerinin arttırılmasının ön  koşullarından birinin istekli, başarılı ve mesleğin bilişsel olduğu kadar  duyuşsal ve psiko-motor yeterliklerini de taşıyan öğrencilerin mesleğe  kazandırılması olduğu yönündeki görüş oy birliğiyle kabul edildi.

 Bu kapsamda YGS ve LYS sıralamasında başarılı olan ve öğretmenlik  mesleğini ilk üçte tercih eden öğrencilerin teşvik edilmesi, lisans öğrenimleri  sürecinde akademik başarılarını sürdürmeleri kaydıyla burs ve barınma desteği  sağlanması komisyonda oylama sonucu benimsendi.

  "Mülakat" ifadesinden vazgeçildi

   Eğitim fakültelerinin programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan  YGS ve LYS puan türlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği görüşünün öne  çıktığı komisyonda, "öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçim  sürecinde, öğretmen yeterlikleri doğrultusunda öğretmen ilgi ve yeteneklerini  temel alan çoklu değerlendirme ilkeleri hayata geçirilmelidir" önerisi kabul  gördü.

Komisyon üyeleri eğitim fakültelerine mülakatla öğrenci alımı  konusunda uzun tartışmalar yaptı ancak alınan kararda "mülakat" ifadesine yer  verilmesinden vazgeçilerek, bunun yerine "çoklu değerlendirme ilkeleri" ifadesi  benimsendi.

 Yatay ve dikey geçiş imkanı

 "Öğretmen Eğitiminde Hizmet Öncesi Eğitimin Niteliği" temasıyla ele  alınan öneriler de komisyonun 4 gün süren çalışmalarında sık sık tartışma konusu  oldu.

Bu kapsamda özellikle hizmet öncesi lisans eğitim ve öğretim  süreçlerinin öğretmen yeterlikleri temelinde iyileştirilmesi için kritik önem  taşıyan bazı konular da komisyonda görüşüldü.

  Öğretmenlik mesleğine akademik, sosyal, psikolojik açıdan uygun  olmayan öğrencilere diğer fakülte ve bölümlere yatay ve dikey geçiş imkanları  sunulması yönündeki görüş, tartışmalardan sonra komisyonda kabul edilerek Genel  Kurul'a sunulacak öneriler arasındaki yerini aldı.

  Eğitim fakültesi dışındaki mezunlara iki yıl uygulama eğitimi

Komisyonda, eğitim fakültesi dışında, öğretmenlik atamasına kaynaklık  teşkil eden lisans programlarından mezun olanların öğretmen olarak yetiştirilmesi  konusundaki görüşler de tartışıldı.

 Bu tür programların, uygulamalı ağırlıklı en az iki yıllık olacak  şekilde yeniden düzenlenmesi şeklindeki görüş oylanarak kabul edildi.

  Diğer yandan eğitim fakültesi dışında öğretmenlik atamasına kaynaklık  teşkil eden lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilere  MEB'in  ihtiyaçları ve YÖK'ün belirleyeceği ölçütler doğrultusunda eğitim fakültelerince  'öğretmenlik meslek bilgisi' dersleri sunulmasını içeren görüş de benimsendi.

  Eğitim fakültesi kontenjanları azaltılacak

Komisyonda, eğitim fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarına ilişkin  karar da dikkati çekti. Bu konuda komisyon üyelerinin MEB'in öğretmen ihtiyacına  karşılık çok sayıda eğitim fakültesi mezunu ve atama bekleyen öğretmen olduğu  yönündeki görüşler uzun süre tartışıldı. Bu tartışmalar sonunda, "Eğitim  fakültelerinde öğrenci kontenjanları azaltılarak öğretim elemanı başına düşen  öğrenci sayıları dünya ölçütleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir"  görüşü oylanarak kabul edildi.

Komisyonda bu maddenin yanı sıra başta eğitim fakülteleri olmak üzere  öğretmen yetiştiren diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden  öğrenci sayıları ve bu kurumların kapasitesi ile ihtiyaç duyulan öğretmen  sayısına dikkat çekilerek, yeni eğitim fakültesi ve var olan eğitim  fakültelerinde yeni programlar ihtiyaç hasıl olmadığı takdirde açılmaması  gerektiği yönündeki karar benimsendi. İhtiyaç halinde yeni eğitim fakültelerinin  ve öğretmen yetiştirme programlarının açılması için ulusal ve uluslararası  standartların belirlenmesi ve yeni programlarda bu standartları temel alınması  kararına varıldı.

 Öğretmen yetiştiren kurumların akademik ve örgütsel teşkilatlanması ve  programlarının 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi doğrultusunda ve ulusal veya  uluslararası akreditasyon modellerine dayalı olarak yeniden yapılandırılması  gerektiği yönündeki öneri de benimsendi.

  Üniversiteler başarılı öğretmenlerle işbirliği yapabilecek

 Ayrıca alanında deneyimli ve başarılı öğretmenlerden yükseköğretim  kurumlarının öğretmen yetiştiren kurumlarında özellikle uygulama gerektiren ders  ve konularda yararlanılması ve işbirliği yapılması da benimsenen kararlar  arasında yer aldı.

 Eğitim fakültelerinde uygulanmakta olan öğretim programlarının, MEB  ile birlikte geliştirilen öğretmen yeterlikleri doğrultusunda, YÖK, Öğretmen  Yetiştirme Çalışma Grubu'nun koordinasyonunda yeniden yapılandırılması gerektiği  de oylanarak karara bağlandı.

Başta eğitim fakülteleri olmak üzere tüm öğretim kademelerine yönelik  öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarında, mesleki yeterliğe ilişkin  dersler dışında, müfredat dışı etkinlikler olarak tanımlanabilecek sanat,  spor,  müzik ve kültür temalı, etkinlik merkezli seçmeli genel kültür dersleri konulması  ve eğitsel kol ve kulüp faaliyetlerinin işlevsel hale getirilmesi, böylece  öğretmen adaylarının okullara ve öğrencilerine taşıyabilecekleri entelektüel  birikimlerinin arttırılması yönünde getirilen öneri de benimsendi.

  MEB'in  Fatih Projesi ile okullarda kurduğu ve kuracağı teknolojilerin  öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında da kurulması gerektiği ve öğretmen  aday adaylarına bu teknolojilere ilişkin temel bilgi ve becerilerin  kazandırılması da komisyonda kabul edildi.

  Öğretmen aday adaylarının mesleğe seçimi

Öğretmen aday adaylarının mesleğe seçiminde  KPSS ve ÖABT testlerinde  öğretmen yeterliklerini dikkate alan, öğretmenlik mesleğinin bilişsel boyutunun  yanında duyuşsal ve psiko-motor özelliklerini de temel alan çoklu değerlendirme  sistemlerini içeren bir modelin oluşturulması yönündeki görüş de kabul edildi.

Öğretmenlerin mesleğe seçimini takiben öğretmen adaylarının kurum ve  sistem içinde yetiştirilmesi sürecinde bu konuda gerekli eğitim ve deneyime sahip  'danışman' (mentör) öğretmenlerce, yapılandırılmış uygulama temelli modellere  gereksinme duyulduğuna ilişkin bir başka görüş de oylanarak karara bağlandı.

 Öğretmenlik mesleğinin niteliğinin artırılmasında, öğretmen  yeterlikleri temelinde, sistemdeki öğretmenlerin büyüklüğünü, ülke üzerindeki  dağılımını ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini de temel alan bir mesleki-kişisel  gelişim modeline gereksinim duyulduğu, ayrıca bu modelin öğretmenlik mesleğinin  hak ettiği bir  kariyer sistemine bağlanmasının stratejik bir öncelik alanı  olduğunu değerlendiren bir öneri de oylanarak kabul edildi.

  Yüksek lisans ve doktoralı öğretmenlere ek ücret

Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal ve bireysel gereksinmeler  doğrultusunda öğretmenlerin kendi alanlarında veya eğitim bilimleri alanında  yüksek lisans ve doktora programlarına katılımının teşvik edilmesi, bu  eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin arttırılması da öne  çıkan görüşler arasında yerini aldı.

Kariyer basamaklarını, kişisel ve mesleki gelişimin bütüncül bir  parçası olarak değerlendirerek ve  Anayasa Mahkemesinin ilgili kararları da  dikkate alınarak Milli Eğitim Temel Kanunu'nun değişik 43. maddesinin yeniden  düzenlenmesi de komisyonun kabul ettiği görüşler arasında yer buldu.

  Yıpranma payı

 Komisyon, öğretmenlere her 4 yılda bir yıpranma payı ve 3600 ek  gösterge verilmesi, ek ders ve nöbet ücretlerinin arttırılmasını da oy birliğiyle  kabul etti.

   Öğretmenlerin mesleki yeterlikler doğrultusunda kariyer basamaklarında  yükseltilmesinin, sınav dışında, lisansüstü eğitim, yer aldığı bilimsel, sosyal,  ulusal ve uluslararası projeler, katıldığı mesleki gelişim programları, öz ve  akran değerlendirmesi, öğrenci-veli geri bildirimlerini içeren çoklu  değerlendirme sistemi ile değerlendirilmesi de benimsendi.

Komisyonda, özellikle rotasyonla ilgili konular tartışmaya açılırken,  bu konuda net bir karar alınmadı. Ancak öğretmenlerin aynı okul veya kurumda  görev yapma sürelerinin sınırlandırılması ve öğretmenlerin ihtiyaç duyulan il ve  bölgelerde görev yapmalarına yönelik bir teşvik sisteminin geliştirilmesi kabul  edildi.

  Meslek standartları getirilecek

 Her mesleğin olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin de toplumsal  itibarının arttırılmasında stratejik önem taşıyan öğretmenlik mesleğinin etik  kodları ve meslek standartlarının ivedilikle oluşturması ve ilgili taraflarla  paylaşılması gerektiği benimsendi.

 Öğretmenlik mesleğine ilişkin farklı mevzuatları birleştiren ve  öğretmenlik mesleğinin uzmanlık statüsünü geliştirecek bir Öğretmenlik Meslek  Kanunu çıkarılması da alınan kararlar arasında yer aldı.

Komisyonda ayrıca, öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretim  programlarında uygulama derslerinin oranının yüzde 50'ye yaklaştırılması da kabul  edildi.

 

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2014, 19:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER