"Bundan sonra 3 Mayıs Türklerin günüdür" Atsız

Orkun dergisi 1962 Nisan- Mayıs sayısı, Sayı:3-4. 3 MAYIS 1944 başlıklı yazı.

"Bundan sonra 3 Mayıs Türklerin günüdür" Atsız

3 MAYIS 1944

"3 Mayıs, Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yal­nız duygu ve düşünce olan, edebî ve ilmi sınırları pek de aşmayan Türkçülük. 1944 yılının 3 Mayısında birdenbire hareket oluverdi.

Ali Suavi'ler. Süleyman Paşalar, Mehmet Eminler, Ziya Gökalp'ler, Rıza Nurlar yalnız duygu, düşünce, iş Türkçüsü iddiler. Hareket Türkçüsü olmamışlardır. Çıra- ğan baskını Türkçü Ali Süavinin siyasî bir hareketiydi. Bunun Türkçülükle ilgisi yoktu. Sıhhiye vekili olduğu zaman gayrıtürkleri atarak yerine Türkleri yerleştiren Rıza Nur da fiili Türkçülük yapıyordu.-Fakat bıı da hareket değildi.

Türkçülükte ilk hareketi. 3 Mayıs 1944 çarşamba günü, Ankara'daki birkaç bin meçhul Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük tarihinde onların hususî bir şe­refi vardır.

Bundan sonra 3 Mayıs Türklerin günüdür. Ona bir bayram diyemeyeceğiz. Çün­kü yıllarla süren büyük ıstırabımız o gün başlamıştır. Ona bir matem demek de kaabil değildir. Çünkü bunca sıkıntıların arasında bize büyük bir imtihan vermek, yürekliyle yüreksizi er meydanında denemek, yahşi ile yamanı ayırmak fırsatım ver­miştir. O güne kadar tehliklerden gaafil bir çocuk topluluğu ile yürüyen Türkçülük. 3 Mayısta gafletten ayılmış, maskelerin arkasındaki iğrenç yüzleri görmüş, can düş­manlarını tanımış, dost sandığı hainleri ayırt etmiş, hayâlin yumuşak bulutlarından gerçeğin sert topraklarına düşmüştür.

Böyle sağlam bir sonuca varmak için çekilen bunca sıkıntılar boşa gitmiş sa­yılamaz. Bundan dolayı biz 3 Mayısa Türkçülerin günü deyip çıkıyoruz.

Türkçülük, tok sandığı düşmanına karşı 3 Mayıs hareketini yaparken onun çift olduğunu acı bir deneme ile öğrendi. Bu millî hareketin zaferinden korkan Türkçülük düşmanları. Türkçüler orta çağı andıran vahşetlerle hapse atılır ve aleyhlerinde türlü yayınlar yapılırken, onları tartışmaya çağırmak garabetini de gösterdiler. Ta­rih bunu bağışlamayacak ve Türkçülerin günü olan 3 Mayıs, bir gön Türklerin günü olunca onlar tarihin büyük mahkemesinde lâyık oldukları akıbete uğrayacaklardır.

Türkçüler! Toplu veya yalnız, her yerde 3 Mayısı analım. Analım ve Kür Şad’ın hâtırasını yüceltelim.

ATSIZ"


Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 00:30
YORUM EKLE