Gaziantep’te Fransızlarla Savaşan Kuvvacı Köylüler

Mahire Yazar Kiremitçi'nin hazırlayıp, çevirdiği Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin 24 Kânûn-i Sânî 1336 (24 Ocak 1920) tarihli haberi;

Gaziantep’te Fransızlarla Savaşan Kuvvacı Köylüler

Mar‘aş ve Havâlisi

Mar‘aş, ‘Ayntâb (Antep), Pazarcık havâlisinde ahâl-i Müslime ( Müslüman ahali) kâmilen (bütünüyle, eksiksiz) müttehid (birlikte, beraberce) ve müsellah (silahlanmış) bir bir kitle hâlinde her türlü mukâvemete karar vermişlerdir.

Fransızlar ise cebir ve şiddeti artırmak sûretiyle toprağını müdâfa‘a hiss-i tabî‘isini (tabii hissini) imhâ edeceklerine zâhib oluyorlar. (zannediyorlar) Islâhiye sırtlarında birkaç köyü tahrîb (harap etmek, yıkmak) sûretiyle yaptıkları hareket, ahâli arasında çok mühim ‘aksül‘ameller (tepkiler, reaksiyonalar) tevlîd etmiştir.(doğurmuştur) İmâlı/Eymalı karyesinde (köyünde) giriştikleri bir ta‘arruzda (saldırıda) ahâli derhâl müdâfa‘a-i nefse kıyâm ederek (nefsi müdafaaya kalkarak) Fransız müfrezesinin silâhlarını, cephânesini, esterlerini (katırlarını) almışlar ve iki toplarını tahrîb etmişlerdir. Bir taraftan da hukûklarına tecâvüz edilmemesini ve ta‘arruzda devâm olunursa mukâbelede musırr (ısrarlı, direnen) bulunduklarını bildirerek Fransızların çekillip gitmelerine intizâr eylemişler, (gitmelerini beklemişler) fakat Fransızlar yeniden takviye kıtâ‘atı (takviye birlikleri) getirerek müsâdemeye (çatışmaya) devam etmişlerdir. Civâr köylerden de toplanan Kuvâ-yı Milliye (milli kuvvetler) ile müsâdeme kesb-i şiddet etmiş (şiddetlenmiş), 70 Fransız neferi imhâ olunmuş, iki top, iki mitralyöz, (makinalı tüfek) on iki yük cephâne, iki sandık top mermisi, iki yüz tüfenk, iki yüz hayvan ahâli tarafından igtinâm edilmiştir. (ganimet olarak alınmış)

 (Devamı var...) 

Çeviren ve hazırlayan : Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim:[email protected]

YORUM EKLE