İzmir’in İşgâli Yurdun Dört Bir Yanında Protesto Ediliyor -2

Mahire Yazar Kiremitçi'nin çevirdiği ve hazırladığı 20 Mayıs 1919 tarihli Tasvîr-i Efkâr gazetesinin "Galeyân-ı Millî" başlıklı haberi şu şekilde;

İzmir’in İşgâli Yurdun Dört Bir Yanında Protesto Ediliyor -2

Galeyân-ı Millî

(Kirmasti) den :

(Mustafakemalpaşa)
(Kirmasti) den İ’tilâf mümessillerine çekilen telgrafnâmede : Milletin İ’tilâf devletlerinden ‘adâlet beklerken İzmir’in Yunanistan’a verilmesi pek elîm te’sirât husûle getirdiği ifâde ve işgâl-i vâki‘ (gerçekleşen işgâl) protesto edilmektedir.

(Orhaneli)nden :
Orhaneli’nden İngiliz mümessil-i siyâsîsi vâsıtasıyla İngiltere Kralı’na çekilen telgrafnâmede :
Cihânın en büyük ve en ‘âdil devlet-i mu‘azzamasının hükümdârı ve bilhassa ‘umûm Müslümânların hâmisi sıfatıyla zât-ı haşmetpenâhîlerine dehâlet ( yardım istenerek) ve İzmir’in Ana Vatanla irtibâtının kesilmemesi rıcâ edilmektedir.

(Söğüt) den
(Söğüt) den birçok imzâ ile Sulh Konferansı’na yazılan telgrafnâmede :
“ Beşeriyetin hâmîsi olan kongrenizin insâniyeti ebedî bir sulha (barışa) nâil edeceğine kemâl-i itminân (tam bir inanç) ile intizâr eder iken (beklerken) bir Türk yurdu olan İzmir’imizin Yunanlılar tarafından işgâl olunduğu haberi muhîtimizde bir sâika-i belâ (yıldırım âfeti) gibi patladı. Türkler, bu acı ‘âkıbete hiçbir zaman tahammül edemeyecek ve dâimâ cân havliyle her türlü fedâkârlıklarda bulunacaklardır. Netîce bir sulh değil, sâbit ve pâyidâr bir cenk ü cidâl (savaşmak) olacaktır. Mazlûm Türk hakkının (halkının?) müdâfa‘a ve hayâtını kongrenizin merhemet ve ‘adâletine terk eyleriz.” Denilmektedir.

(Çerkesköy)den:
(Çerkesköy) den müte‘addid (pek çok) imzâlarla Sadâret’e (Sadrazamlığa) ve İ’tilâf Devletleri mümessil-i siyâsîlerine (siyasi temsilcilerine) keşîde edilen (çekilen) telgrafnâmede : İşgâl-i vâki‘nin (gerçekleşen işgâlin) (Wilson) Prensiplerine sûret-i kat‘iyyede muhâlif olduğu ifâde ve hakkımızın i‘âdesi taleb olunmaktadır.

(Domaniç) den:
(Domaniç) Nâhiyesi’nden İ’tilâf mümessillerine çekilen telgrafnâmede keyfiyyet-i işgâl protesto edilmektedir.

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim: [email protected]

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019, 18:58
YORUM EKLE