Millî Kahramanımıza Milletin Verdiği Pâyeler

Mahire Yazar Kiremitçi'nin hazırladığı ve çevirdiği 26 Eylül 1921 tarihli Tevhîd-i Efkâr gazetesinin haberi;

Millî Kahramanımıza Milletin Verdiği Pâyeler

MİLLÎ KAHRAMÂNIMIZA MİLLETİN TEVCÎH ETTİĞİ PÂYELER

Mustafa Kemâl Paşa’ya irâde-i milliye ile (müşîrlik) pâye-i rafi‘ası ve (Gâzî) ünvânı-mefhareti tevcîh edilmiştir. (mareşallik yüksek rütbesi ve gâzilik iftihâr ünvanı verilmiştir.)

Gâzi Mustafa Kemâl Paşa diyor ki : Yunanlılar topraklarımızdan çıkmadıkça Türk Milleti silâhını kat‘iyyen elinden bırakmayacaktır.

(Anadolu Ajansı) tarafından 22 Eylül târihi ile teblîğ edildiğine göre Baş Kumândân Mustafa Kemâl Paşa Ankara’ya muvâslat etmiş (gelmiş) ve Millet Meclisi müşârü’n-ileyhe (adı geçen saygın kimse) (müşîr) rütbesiyle (gâzîlik) ‘ünvânını tevcîh eylemiştir.

Mustafa Kemâl Paşa ‘askere ve millet vekillerine hitâben îrâd ettiği uzun ve mühim bir nutukda, Türk Milleti’nin ancak istiklâl talebinde bulunduğunu ve cenk-cû olmayıp (savaş arzu etmeyip) sulh-perver (barışsever) olduğunu, hiçbir devletin Türkiye kadar arâzi fedâ etmediğini, Yunanlılar topraklarımızdan çıkıncaya kadar Türk Milleti’nin aslâ silâhını bırakmayacağını beyân etmiştir.

Kaynak: Tevhîd-i Efkâr, 26 Eylül 1921

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

İletişim: [email protected]

YORUM EKLE