BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK

Muallimler her vesileden istifade ederek halk ile beraber olmalı.

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK

Atatürk, sporu da, gençliğin millî terbiyesinin ana unsurlarından sayar. O, gençliğe kazandırılacak bütün vasıfların ve terbiyenin lâik ve karma eğitim çerçevesi içinde gerçekleştirilmesini ister.
6. Eğitim toplumu cehaletten 
kurtarmalı, onun bilgi ve ahlâk 
düzeyini yükseltmeli, kabiliyetlerini 
ortaya çıkarıp geliştirmelidir.
Atatürk, toplumumuzun bilgisizliğini, felâketlerimizin en önemli sebepleri arasında gördüğünden, bilgisizliğin süratle ortadan kaldırılması gerektiğini her zaman ifade etmiştir. Başlıca istekleri ve gösterdiği hedefler şöyledir:
"Milletimizin saf seciyesi istidat (kabiliyet) ile malîdir (doludur). Ancak bu tabiî istidadı inkişaf ettirebilecek usullerle mücehhez (geliştirebilecek yöntemlerle donatılmış) vatandaşlar lâzımdır. Bu vazife de siz muallimlere düşüyor".
(15.7.1921’de Ankara’da Maarif Kongresini açarken)
"Tüm köylülere okumak, yazmak, vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafî, tarihî dinî ve ahlâkî malûmat vermek ve âmal-ı erbaayı (dört işlemi) öğretmek maarif programımızın ilk hedefidir. Bu hedefe varmak, eğitim tarihimizde kutsal bir merhale teşkil edecektir. "
(1.3.1922’de TBMM üçüncü toplanma yılını açarken).
"Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve hür fikirlerle tenmiye ve takviye olunmalıdır (geliştirilip güçlendirilmelidir)."
(25.8.1924’te Muallimler Birliği Kongresi üyelerine seslenişi)

"Muallimler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, muallimin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."
(7.7.1927’de İstanbul’da öğretmenlere seslenişi)
"İlk işimiz milleti çalışkan yapmaktır."
(Ocak 1923’te gazetecilere yaptığı konuşma)
"Aydınları halk seviyesine indirmekten ziyade, bütün halkı eğitimde aydın olarak yetiştirmek gerekir."
Atatürk Türk kadını ve annenin eğitiminin de önemle alınmasını istemiştir.
IV. Atatürk’ün öğretici kişiliği 
ve eğitim uygulayıcısı oluşu
Atatürk, eğitimle ilgili teşhislerde bulunmak, öneri ve görüşler ileri sürmekle kalmamış, milletimizin öğretmeni ve eğitim uygulayıcısı da olmuştur.
Atatürk neden bir öğretmen ve eğitim uygulayıcısıdır?
Çünkü o, bir Devlet kurucusu ve Cumhurbaşkanıdır. İlk eğitim bilincimiz Farabi (870-950), devlet başkanının milletin eğitimcisi olması gerektiğini, onun öğrenme ve öğretmeyi sevmesini, her şeyi kolayca öğretmesini bilmesi gerektiğini söylemişti. İşte Atatürk, tarihimizde pek çok yöneticinin ihmal ettiği bu eğitimcilik görevini en iyi biçimde üstlenmiş, daha sonraki devlet adamlarına da izlemeleri gereken bir örnek olmuştur. 
 

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2013, 15:18
YORUM EKLE