İnce: Tayyip Erdoğan'ı yeneceğim

İnce: Tayyip Erdoğan’ı yeneceğim

İnce: Tayyip Erdoğan'ı yeneceğim

“Hem AKP’yi hem Erdoğan’ı yeneceğim. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirerek yapacağım.”

CHP liderliğine aday olan Muharrem İnce:

Yalova Milletvekili İnce, 5-6 Eylül’deki Kurultay’a sıkı hazırlanıyor. Hedefi büyük. “Hem AKP’yi hem Erdoğan’ı yeneceğim. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirerek yapacağım” diyor…
Ya­lo­va­’nın El­ma­lık Kö­yü­’n­de­ki evin­de bu­luş­tuk Mu­har­rem İn­ce ile. Bu be­nim o kö­ye ve o eve ilk gi­di­şim de­ğil. Ama kar­şı­laş­tı­ğım man­za­ra di­ğer­le­rin­den fark­lı. Ev­de tat­lı bir te­laş ha­kim. Mu­har­rem Be­y’­in eşi Ül­kü Ha­nım mut­fak­tan pek çı­ka­mı­yor. Bel­li ki ge­len gi­den ek­sik ol­mu­yor. İçim­den bir ses; tat­lı yi­yip tat­lı ko­nuş­mak la­zım di­yor. Pe­ki öy­le mi olu­yor? İş­te o ne­re­sin­den bak­tı­ğı­nı­za bağ­lı…

Sa­yın Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ile ip­ler kop­tu mu?

Say­gı­da ku­sur et­mem. Ağa­bey de­di­ğim bir in­san­dır. Ama yö­ne­tim an­la­yı­şı­na zer­re ka­dar ka­tıl­mı­yo­rum. Her­ke­si din­li­yor­muş gi­bi ya­pı­yor, kim­se­yi din­le­mi­yor. Be­şin­ci MYK de­ğiş­me­si bu. Her se­çim­den son­ra MYK de­ği­şi­yor. Ken­di ni­ye de­ğiş­mi­yor. Dört kez ge­mi­yi ka­ra­ya oturt­muş kap­tan de­ğiş­mi­yor, mü­ret­te­bat de­ği­şi­yor. O ne­den­le ben de­le­ge­le­re şu­nu söy­lü­yo­rum; ön­ce vic­da­nı­nı­zın, son­ra so­ka­ğın se­si­ni din­le­yin!

So­kak; “İn­ce­” mi di­yor?

Gi­din so­run bak­ka­la, kom­şu­nu­za, ki­ra­cı­nı­za, ev sa­hi­bi­ni­ze… “Han­gi­si par­ti­yi ik­ti­dar ya­pa­r”, diye. De­le­ge­ler de bu so­ru­yu so­ka­ğa sor­sun­lar, son­ra oy­la­rı­nı kul­lan­sın­lar. So­kak “İn­ce­” di­yor.

Se­çi­me 10 ay ka­la, CHP’­de su­lar du­ru­la­cak mı?

Kim­se me­rak et­me­sin; ben bu ku­rul­tay­da CHP Ge­nel Baş­ka­nı ola­ca­ğım. He­men ey­lül ba­şın­dan iti­ba­ren CHP ör­güt­le­ri­nin mo­ti­ve ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. “Bu se­fer ola­ca­k” di­ye her­ke­se ye­ni bir so­luk, ye­ni bir he­ye­can ge­le­cek. Ben id­di­alı­yım. Ben di­yo­rum ki; ben si­zi ağ­lat­ma­ya­ca­ğım. Ya­pa­maz­sam da gi­de­rim.

Da­vu­toğ­lu­’nu mu­ha­le­fet açı­sın­dan bir şans ola­rak gö­rü­yor mu­su­nuz?

Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­sı­nı ba­rış ek­se­nin­den çı­kar­mış, sı­fır so­run di­ye­rek işe baş­la­yıp, bu ül­ke­yi sı­fır kom­şu nok­ta­sı­na ge­tir­miş, Or­ta­do­ğu­’da oyun ku­ru­cu ola­ca­ğız de­yip, Tür­ki­ye­’yi oyun­cak ha­li­ne ge­tir­miş bir Da­vu­toğ­lu­’nun, Tay­yip Er­do­ğa­n’­dan da­ha be­ter ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Ya­ni bu iki­li­nin kar­şı­sı­na Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­’nin de­mok­rat kim­li­ği ile geç­me­si la­zım.

Pe­ki siz Ge­nel baş­kan olur­sa­nız, Cum­hur­baş­ka­nı ola­rak Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı ta­nı­ya­cak mı­sı­nız?

Ta­nı­sam da, ta­nı­ma­sam da o se­çil­miş ve o kol­tuk­ta otur­muş bir ke­re. Ben ge­nel baş­kan ol­say­dım, Tay­yip Er­do­ğan bu­gün Cum­hur­baş­ka­nı ola­maz­dı. “A­çın ka­pı­la­rı, kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu­nu yı­ka­ca-­ğı­z” di­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, tek ba­şı­na Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı­nı be­lir­le­di. Ben te­le­viz­yon­dan öğ­ren­dim. Bu Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, res­men Tay­yip Er­do­ğa­n’­a he­di­ye edil­di. 4 yıl ön­ce­ki de­mok­rat, Gan­di, sa­kin güç, bi­zim “Ke­mal abi”­miz git­ti, on­dan eser kal­ma­dı.

Bir tah­min de ge­nel se­çim için ala­bi­lir mi­yim? İn­ce­’nin Ge­nel baş­ka­n­lı­ğın­da­ki CHP’­nin oyu ne olur?

Çok id­di­alı­yım. AK­P’­yi ye­ne­ce­ğim. Bu­nu da Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu de­ğiş­ti­re­rek ya­pa­ca­ğım. Ya­ni ben Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı ye­ne­ce­ğim, Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu de­ğiş­ti­re­ce­ğim. Bun­dan hiç kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın. Ben bu mil­le­ti ik­na ede­ce­ğim. Be­nim an­nem 71 ya­şın­da, şal­var­lı, baş ör­tü­lü bir köy­lü ka­dı­nı. Çok il­ginç bir şey söy­le­di. De­di ki; “Se­ni ku­rul­tay­da se­çer­ler­se, mil­let se­ni za­ten se­çe­cek. İşin ku­rul­tay­da zor oğ­lum.”

Ama ben ina­nı­yo­rum, ku­rul­tay da “İn­ce­” di­ye­cek.

130 mil­let­ve­ki­lin­den des­tek bek­li­yo­rum

Kı­lıç­da­roğ­lu­’na ‘Dik­ta­tö­r’ de­me­dim, söz­le­rim çar­pı­tıl­dı­” de­miş­ti­niz. Si­zin ta­nı­mı­nız­la, dik­ta­tör ta­nı­mı ara­sın­da­ki fark ne­dir?

Ben “Dik­ta­tö­r” de­me­dim. De­dim ki; siz par­ti­yi de­mok­ra­tik­leş­ti­re­ce­ğim di­ye gel­di­niz. Şim­di çar­şaf lis­te­den vaz­ge­çip, blok lis­te­ye dö­ner­se­niz, ön se­çi­mi kal­dı­rıp, mer­kez yok­la­ma­sı­nı ge­ti­rir­se­niz bu dik­ta­tör­lü­ğe doğ­ru gi­der de­dim. Sö­zü­mün ar­ka­sın­da­yım. Ben ge­nel baş­kan olur­sam, ki ola­ca­ğım; şart­la­rım bel­li. Bir; üye­ler­le ön se­çim ola­cak. İkin­ci­si tü­zü­ğe bir mad­de ko­ya­ca­ğım. Ge­nel baş­kan iki se­çim­de par­ti­yi bi­rin­ci par­ti ya­pa­maz­sa, is­ti­fa et­miş ola­cak.

De­niz Bay­ka­l’­ın des­te­ği­ni al­dı­ğı­nız doğ­ru mu?

De­niz Bay­kal bi­zim Ge­nel baş­ka­nlı­ğı­mı­zı yap­mış bir isim. Eğer be­ni des­tek­li­yor­sa bun­dan onur du­ya­rım. Ama ben 130 mil­let­ve­ki­li­nin 130’u­nun da des­te­ği­ni is­ti­yo­rum.

Emi­ne Ül­ker Tar­ha­n’­ın ne ya­pa­ca­ğı da he­nüz net de­ğil. Aday mı ola­cak, si­zi mi des­tek­le­ye­cek?

Emi­ne Ül­ker Tar­han, bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğım de­ğer­li ar­ka­da­şım ve sev­gi­li dos­tum­dur. Ben, ba­na des­tek ver­me­si­ni çok is­te­rim ta­bi­i. Des­te­ği ba­na güç ka­tar. Uma­rım ka­ra­rı­nı bu yön­de ve­rir.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2014, 09:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER