Buga Han Türk Mitolojisinde önemli bir yere sahiptir.

Türk mitolojisinde Boga Han olarak da bilinen Buga, cennet tanrısı olarak görülmektedir.

Tunguzlarla akraba ve/veya komşu olan Moğol ve Türk kavimlerinde de kendisine oldukça saygı duyulur.

Mitolojide her şeye gücü yeter ve tüm yaşamı kontrol eder. Tunguz kökenlidir.

Buka Han ise Türklerin Atası olan Tatar Han’ın oğludur. Buga Han ile karıştırılmamalıdır, ancak yine de aralarında kökensel bir bağ olması muhtemeldir. Eski Moğolca ve Tunguzca Buk, endişe, kaygı gibi anlamlar taşır. Maçu dilinde boğa manası taşır.

Etimolojik olarak Bug/Bog/Bög/Bök kökünden türemiştir. Buka/Büke/Böke isimleriyle bağlantılıdır. Böke kahraman demektir. Buga sözcüğü bazı Türk lehçelerinde Boğa, Moğolcada ise Geyik anlamına gelir.

Editör: Habererk Haber Merkezi