Timurlenk(Timur) 1370-1405 yılları arasında kurucusu olduğu büyük timur imparatorluğu'nu yönetmiştir. Babası, Barlas Boyu Beyliğini kendisine devrettikten sonra, Tuğluk Hana bağlılık bildirmiş ve onun tebası altında Maveraünnehrin kendisinin kontrolüne verilmesi sağlanmıştır.  Timurlenk, henüz yolun başındayken çevresindeki halkın desteğini almış ve iyi bir ordu kurmuştur. Daha sonra zekasını ve stratejisini birleştirerek Tuğluk Han'a karşı ayaklanma başlatmış bu ayaklanmanın nedenini de zindana atılan seyyidler olarak göstermiştir. Bu sayede hem müslümanların takdirini topladı hem de milis edindi.

Aksak Timur

Sistan'da Moğol ordularıyla savaşan Timurlenk, bacağından ve sağ elinden ciddi şekilde yaralanıyor. Bu olaydan sonra da aksak Timur olarak anılmaya başlanıyor. 

Kısa sürede büyük seferler düzenleyen Timur, topraklarını genişletti ve Semerkand'ta şehir inşa etmeye başlamıştı. 

Fillerle kurulu Hint ordusu

Timur'un Hindistan'a düzenlediği seferde karşılarında fillerden kurulu hint ordusu vardı. Timur, Hindistan Delhi'ye her biri bin atlıdan oluşan 119 tabur ile taarruz etti ve Hindistan'da hakimiyet sağladı.

1402 Ankara Savaşı

Anadolu'dan Hindistan'a uzanan bir imparatorluk kuran Timur'un fütuhat sahasına Anadolu'yu da dahil etmesi, aynı yer üzerinde hak iddia eden Osmanlılar’la arasını açmıştır. Diğer taraftan Memlük Sultanı Berkuk’un ölümü, Timur’un kendisine rakip olarak gördüğü Mısır ve Anadolu’daki bu iki devleti ortadan kaldırmak için uygun bir zemin hazırlamıştır. Ayrıca Memlükler’le Osmanlılar’ın arasının açılması da Timur’un işini kolaylaştırdı. Bu fırsattan faydalanarak 1399’da Bağdat’ı ele geçiren Timur, Celâyirli Hükümdarı Sultan Ahmed ve Karakoyunlu Türkmen reisi Kara Yusuf’un Osmanlılar’a sığınmasına sebep oldu. Bu durum Timur’un Osmanlı Devleti’ne müdahale etmesine fırsat verdi. Nitekim bunların iadesi isteği Yıldırım tarafından kabul edilmedi ve bundan dolayı iki hükümdar arasında hakaret dolu mektuplaşmalar başladı. Daha önce yenilmemiş olan iki hükümdarın, Orta Çağ'ın en büyük meydan muharebesinde buluşmalarına davetiye çıkmıştı. 1402 yılında Ankara Çubuk Ovası'nda karşılaşan iki ordu, büyük bir muharebeye tutuşmuştur. Timur bu savaşı ordusundaki fillerin etkisiyle kazanmıştır.

Avrupa devletlerinden bağlılık alan Timur, 9 ay sonra Anadolu'dan Semerkand'a çekilmiştir. Daha sonra günahlarının arınacağına inanarak Çin'e gitmiştir ancak bu sefer esnasında hastalanıp hayatını kaybetmiştir.