AK Parti AYM üyelerini dinlettirmiş

AK Parti'ye kapatma davası açıldığı dönemlerde iktidarın AYM üyelerinin telefonlarını dinlettirdiği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Ömer Faruk Eminağaoğlu, bu suçta AK Parti'nin yanısıra cemaati de suçluyor.

banner311
AK Parti AYM üyelerini dinlettirmiş

AKP’nin kapatma davasının ele alındığı 2008’de Anayasa Mahkemesi üyelerinin yanı sıra eş ve çocukları hakkında, İBDA-C ve Şirinler Çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle dinleme kararları alındı. Telefonu dinlenen iki Anayasa Mahkemesi üyesi ‘AKP kapatılmasın’ yönünde oy kullandı.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, yaşananları Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e anlattı.


AK­P’­nin ka­pa­tıl­ma­sı ama­cıy­la Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı 14 Mart 2008 ta­ri­hin­de Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne (AYM) baş­vur­du. Baş­vu­ru­nun he­men ar­ka­sın­dan An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin ba­zı üye­le­ri hak­kın­da “İB­DA-C te­rör ör­gü­tü” men­su­bu ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le din­le­me ka­ra­rı ver­di. Ay­nı dö­nem­de Ada­na 8. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si de ba­zı AYM üyeleri ile eş ve ço­cuk­la­rı hak­kın­da “Şi­rin­ler Çe­te­si’nin men­sup­la­rı” di­ye din­len­me­le­ri­ne izin ver­di. Telefonu din­le­nen üye­ler­den iki­si­nin, “AKP ka­patılmasın” yönün­de oy kul­lan­dık­la­rı da dik­kat çek­ti.

 

HANGİ ÜYELERİ DİNLEDİLER?

 

İle­ti­şi­me mü­da­ha­le tu­ta­nak­la­rı ve mü­fet­tiş ra­por­la­rı­na gö­re, An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan alı­nan din­le­me ka­rar­la­rı, 22 Ni­sa­n’­dan 22 Tem­mu­z’­a ka­dar uy­gu­lan­dı. An­cak AK­P’­nin ka­pat­ma da­va­sı o za­man ger­çek­leş­me­di­ği için din­le­me sü­re­si üç ay da­ha uza­tıl­dı. Bel­ge­le­re gö­re 22 Ni­san -22 Tem­muz dö­ne­min­de din­le­nen yük­sek yar­gı men­sup­la­rı şun­lar: Ser­ruh Ka­le­li (Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­si), Ah­met Ak­yal­çın (Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­si), Ze­ke­ri­ya Se­vim­li (AK­P’­nin ka­pat­ma da­va­sın­da gö­rev­li Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı)

 

ADA­NA­’DA Şİ­RİN­LER ÇE­TE­Sİ

 

Ada­na 8. Ağır Ceza Mah­ke­me­si ise ‘Şirinler Çetesi’ne dahil oldukları gerekçesiyle sahte isimler üzerinden yargı mensupları için dinleme kararı aldı. Kararın verildiği tarih 8 Ni­san 2008. Dinleme süresi ise 3 ay… Din­le­nen yar­gı men­sup­la­rı ve ya­kın­la­rı şun­lar:

 

- Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Üye­si Ah­met Ak­yal­çın, eşi Zey­nep, oğ­lu Ha­kan Ak­yal­çın. Ha­kan Ak­yal­çı­n’­ın sa­hi­bi ol­du­ğu şir­ket­te ça­lı­şan Tar­kan Bil­giç.

- Anayasa Mahkemesi üyesi Mehmet Erten

- Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Üye­si Nec­mi Öz­ler.

- Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Üye­si Zeh­ra Ay­la Perk­taş.

- Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Üye­si Şev­ket Apa­la­k’­ın eşi Fi­liz Apa­lak, kı­zı Ber­na Apa­lak.

- AKP so­ruş­tur­ma­sı­nın ön­ce­ki sav­cı­sı ve YAR­SAV Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Emi­na­ğa­oğ­lu ile oğ­lu.

- Yar­gı­tay Onur­sal Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sa­bih Ka­na­doğ­lu.

""

 

Sah­te isim­ler­le, IME­I nu­ma­ra­la­rı üze­rin­den te­le­fon­la­rı din­le­yen­ler hak­kın­da An­ka­ra ve Ada­na sav­cı­lık­la­rınca so­ruş­tur­ma­lar sürdürülüyor.


Emi­na­ğa­oğ­lu, “Şi­rin­ler Çe­te­si” men­su­bu ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le te­le­fo­nu­nun din­len­di­ği­ni şöy­le öğ­ren­di: “So­ruş­tur­ma sı­ra­sın­da be­nim ve oğ­lu­mun te­le­fon­la­rı­nın din­len­di­ği be­lir­til­di ve ifa­de­me baş­vu­rul­du.


AK­P’­nin ka­pa­tma da­va­sının de­vam et­ti­ği bir dö­nem­de din­le­me­nin ya­pıl­ma­sı, din­le­me kap­sa­mı­na eş ve ço­cuk­la­rın alın­ma­sı… Tüm bu ki­şi­le­rin or­tak özel­li­ği gö­ze­til­di­ğin­de ama­cın yar­gı­la­ma sü­re­ci­ni bas­kı ve et­ki al­tı­na al­mak.”

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2016, 12:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.