Milli Mücadelede Kürt süvariler!

Milli Mücadele günlerine ait gazeteleri günümüz Türkçesine Mahire Yazar Kiremitçi çevirip hazırladı.

Milli Mücadelede Kürt süvariler!

Bu kategoride o günlere ait gazetelerin hem görsel hem de çevirilmiş halini bulacaksınız.

İşte ilk haberimiz;

Yeni Teşkîl Edilmiş Olan Kürd Süvârî Fırkaları da Mücâhede-i Milliyeye İştirâke Âmâdedir

Kuvâ-yı Milliye’yi takviyeye ve düşmana Kürd kılınç ve mızrağının da Türk dipçik ve süngüsü ile berâber olduğunu isbâta gelmiş ve Mustafa Kemâl ve İsmet paşalar tarafından teftîş edilmiş olan ‘aşîret-i Kürd süvârî fırkaları efrâdı…

Ankara 23 Mayıs târihiyle keşîde edilen (çekilen) bir telgrafnâmede Kafkasya’dan gelen kıta‘ât ile yeni teşekkül eden Kürd süvârî fırkalarının Mustafa Kemâl ve İsmet paşalar hazerâtı tarafından teftîş edildiği bildiriliyordu. Kürd süvârî fırkalarının (Ankara)ya gelmiş olması Kürdlerin de da‘vâ-yı millîye iştirâk etmekde olduklarını ve düşman tarafından makâsıd-ı mahsûsa ile işâ‘a edilen ( maksatlı olarak özellikle yayılan) büyük Kürd ‘isyânlarının gayr-i vâki‘ bulunduğunu ( gerçek olmadığını) isbât eylemektedir.

Kürd ‘aşîret süvârîleri tensîk (nizâma koymak, disipline etmek) ve hüsn-i isti‘mâl edildiği (güzellikle kullanıldığı) takdîrde, bi’lhassa Yunanlılar gibi tabansız bir düşmana karşı akın, baskın ve ta‘kîb harekâtında, terkilerinde piyâde efrâdını nakl husûsunda büyük hizmetler îfâ edebilirler.

Uzun ve serî‘ yürüyüşlere mütehammil (tahammüllü, dayanıklı), yiyecek husûsunda kanâ‘atkâr olan hayvanlarıyla günlerce at sırtında oturmağa alışkın olan bu cesur süvârîlere mâhir ve cevvâl bir kumândânın eli altında serî‘ manevralarla düşmanı şaşırtmak ve cenâhlarından (yanlardan) , gerilerinden tazyîk ve tehdîd etmek içün mükemmel bir kuvvet teşkîl eder.

Bi’lhassa mağlûb ve ma‘neviyâtı bozuk bir düşman ric‘atini (geri çekilmesini) ta‘kibde Kürd süvârî alaylarından çok istifâdeler edilir. Bu şecî‘ (şecaatli, yiğit) süvârînin, hasmın ric‘atini (düşmanın geri çekilmesini) kolayca hezîmete tahvîl etdirmesi (dönüştürmesi) dâima mümkündür.

Müstakbel harekât-ı harbiyede Anadolu Baş Kumândânlığı’nın Kürd süvârî fırkalarından a‘zamî muvaffakiyetini istihsâl eyleyeceğinden ve Yunan Ordusu’nun ilk def‘a teşerrüf etdiği bu kuvvetlerden çabuk yılacağından kaviyyen ümîd-vârız.

26 Mayıs 1921 Tercümân-ı Hakîkat

Çeviren ve hazırlayan: Mahire Yazar Kiremitçi

Mahire Yazar Kiremitçi kimdir?

İletişim: [email protected]

Şavşat’ın Tepeköy (Ahaldaba) köyünde doğdum. İlk ve ortaokulu memleketimde bitirdikten sonra sırayla Ağrı Kız İlköğretmen Okulu, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve eş zamanlı olarak Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdim. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde MEB’e bağlı devlet okullarında ve özel okullarda uzun yıllar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak çalıştıktan sonra emekli oldum.

Osmanlıca’ya ilgim fakülte yıllarında başladı ve artarak devam etti. Emekli olduktan sonra okuma yazmamı geliştirmek adına pek çok özel ve kurumsal Osmanlıca kursuna devam ettim. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Ana Bilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bölümü’nde özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldım.

TRT Haber’de yayınlanan YÜZ YIL ÖNCE YÜZ YIL SONRA isimli tarih programını hazırlayan ekibin içinde Osmanlıca çevirmen olarak görev yaptım.

Türk Kızılayı’nın 150. Yılı münasebetiyle hazırlanan OSMANLI GAZETELERİNDE HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ isimli prestij kitabı hazırlayan ekibin içinde hem Osmanlıca tercüman hem de editör olarak görev yaptım.

Kızılay için hazırladığımız ilk kitabın devamı mahiyetinde olan ve matbaaya teslim ettiğimiz MİLLÎ MÜCÂDELE’DE HİLÂL-İ AHMER isimli kitabımız da çok yakında çıkacaktır.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019, 23:48
YORUM EKLE