Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde 'Kutsal Geyik'in özel bir yer bulunuyor.

Kutsal geyik, bu mitolojilerde Alageyik, Alabolan ya da Alabuğa olarak biliniyor. Moğollar'da ise Alasığın'a kubamaral deniliyor

Farklı lehçelerle anılır. Kustal Geyik için ayrıca “Gökgeyik / Kökgeyik” tabiri de kullanılıyor.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE KUTSAL

Sığın (Geyik) Türk kültüründe kutsal bir hayvan sayılıyor ve Göksığın olarak da adlandırılıyor.

Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının kutlu saydıkları bu varlıktan türediğine inanıyor.

Soyun bir kolu çoğu zaman Gökkurt’tan, diğer kolu ise Gökgeyik’ten geliyor.

YERYÜZÜNÜN SİMGESİ

Alageyik yeryüzünün simgesi olarak görülüyor. Macarların atalarının bir geyiği izleyerek denizi geçtikleri ve bu denizin ortasındaki yarı bataklık bir adada taredikleri biliniyor.

Macar efsânesine göre, Hunların ve Macarların ataları olan Hunor ve Magor adlı iki avcı, bir geyiği kovalarken bataklıkta kayboluyor ve orada kayıp soylu kızları bularak onlarla evleniyorlar.

Editör: Yadigar Hanım