CENGİZ HAN : 

Ümmetçi İslamcılar ve Araplar Moğollardan nefret eder çünkü Cengiz Han ,Arap yayılmacılığına büyük darbe vurmuş, çocukları da torunları da kurdukları devletlerle, Araplara Emevi katliamlarının faturasını kesmiştir. 

Bildiğiniz gibi 925 yılından önce Moğol diye bir ırk yoktu. Moğollar ağırlıklı olarak Tatar boylarındandı. Moğollar, Cengiz Han, Oğulları ve torunlarının kurduğu bir hanedanlıktır. Cumhurbaşkanlığı Forsunda da Moğol Devleti vardır. Örnek: Altınorda devleti, Timur devleti, İlhanlılar gibi pek çok kol da vardır.

Türk-Moğol İmp. hakkında büyük tarihçiler de detaylı bilgiler var, Eberhard'a göre; Türk-Moğol 119 kabileden meydana gelen etnik yapısını Bay-kara, Çoodu, Telengit, Herteg, İrgit, Hovalıg, Darhad gibi Türk boylarının yanı sıra, Soyon, Ket ve Moğol gibi halklar oluşturur, der. Bunların hepsi Türk'dür

Cengiz Han'ın oğlu Cucci Han'ın kurduğu Altınorda Devleti neden 16 Türk devleti arasında sayılıyor? Koca sülalede sadece Cengiz Han ile Hülagü mü Moğol? Ayrıca bu Altınorda devletini simgeleyen bir yıldız da Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunuyor. Anlayan anlamayana anlatsın.

Ve Yine Timur, Cengiz Han'ın soyundan gelmektedir.

Moğollar Türk müdür? Değil midir? tartışmasının ana nedenlerinden biri Hülagü Han'ın, Kuteybenin yaptığı Türk katliamının intikamını çok kanlı şekilde almasıdır. Moğol İmparatorluğunun çatısı altında 15-16 tane Türk Devleti vardır.

Cengiz Han'ın Türk olup olmadığı hakkında kimsede şüphe olmasın. O, Öz be öz Türk'tür.

Profesör Zeki Velidi Togan, 1941'de yayınladığı "Moğollar, Çengiz. ve Türklük" adlı küçük eserinde, (s. 18) (ek1) ve 1946'da yayınladığı "Umumî Türk Tarihine Giriş" adlı büyük ve değerli eserinde (s. 66)(ek2) Çengiz Han'ı 1221'de ziyaret eden Çao-hong adlı bir Çin elçisinin verdiği bilgiyi nakletmiştir. Bu elçi, Cengiz'in eski Şato Türklerinden indiğini gayet açık olarak belirtmiştir.

Tarihte iki devlet kuran Şatolar, günümüzde Mançurya’da 1000 çadır kalmışlardır. Şatolar ise, bilindiği üzere eski Gök Türkler'den inen büyük bir uruktur.

Cengiz'in tipi hakkındaki tarihî bilgiler de (uzun boy, kumral saç, beyaz ten, yeşil göz) eski Gök Türk kağanlarınınkine uymaktadır. Cengiz'in aile adı olan "Börçegin", "Börü Tegin'in Moğolca söylenişinden ibaret olduğu gibi "Çengiz" kelimesi de "Tengiz" yani "Deniz" kelimesinin Moğolca söylenişinden başka bir şey değildir. 

Türkçe'de "t" ile başlayan kelimelerin Moğolca'da "ç" ile başladığını Altay dilleri uzmanları söylemektedir.

Yrd. Doç. Dr. Bekir Şişman’ın “Defter-i Çingiznâme” ve Türk Destanlarındaki Kahraman Tipolojisi Açısından“Cengiz Han” makalesinde şu görüşlere yer verilmiştir:

"Cengiz Han, dünya tarihini etkilemiş nadir hükümdarlardan biridir. Onun hayatını ve mücadelelerini anlatan epik hikâyelere “Cengiznâme” adı verilmektedir. Cengiznâmeler üzerine en son çalışmayı Maria İvanics ve Mirkasym A. Usmanov yayımlamıştır. Bu eser “Das Buch der Dschingis-Legende (Däftär-i Çingiz-nâmä) I” olarak adlandırılmıştır. Defter-i Çingiznâme,altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde (Fasl-i dâstân-i näsl-i Çingiz), Cengiz Han’dan bahsedilir. Bu anlatıya göre Cengiz Han, Türk destanlarındaki kahraman tipine uygunluk göstermektedir.

“Cengiznâme”, Cengiz Han’ın soyu, doğuş tarzı, fetihleri ve tesiri hakkındaki genel halk rivayetlerinden derlenmiş, fakat “tarihî” mahiyette bir destandır. Cengiz’in şeceresi baba tarafından “Oğuz Han”a dayanıyor ki, tarihçi Reşidüddin Camiü’t-Tevârih’inde bunu kaydetmektedir. Anası tarafından ise “Altun Han” neslindendir (Köprülü 1986: 234).

Onun yükselişinde etkisi olan, yakın münasebet kurduğu ve akrabalık tesis ettiği pek çok boyun, aşiretin Türk olduğunu ve Türkçe isimler taşıdığını da burada belirtmek durumundayız. Örneğin; Uryat, Talciyut, Uysun, Salciyut, Barlas,Urugut, Ürenküt, Baykut ve Kanglıyat bu kabilelerden yalnızca birkaçıdır.

Kaynaklar :
Profesör Zeki Velidi Togan
"Moğollar, Çengiz. ve Türklük"
turuz.com/storage/Turkol…

"Umumî Türk Tarihine Giriş"
turuz.com/storage/Turkol…

Editör: Habererk Com