İcra ve İflas Kanunu'nun 106. ve 110. maddeleri, kişilerin haciz tarihinden itibaren belirli bir süre içinde mal varlıklarının satışının istenmesi veya bu talep olmadığında haczin kaldırılması konusunda belirli düzenlemeler getirir.

Bu maddelerin detaylarına göre:

  • 106. Madde: Haciz tarihinden itibaren bir yıl içinde menkul veya gayrimenkulün satışının istenmesi durumunda, bu satış talebiyle birlikte tüm satış masraflarının icra dairesine depo edilmesi yasal zorunluluktur. Yani, belirli bir süre içinde malın satışı talep edilmelidir ve bu talep doğrultusunda satış masrafları da ödenmelidir.

    İstanbul'un havasını satıyorlar İstanbul'un havasını satıyorlar
  • 110. Madde: Haczedilmiş olan malın satışının talep edilmemesi durumunda, borçlu, icra dairesine başvurarak yasal süresi içerisinde satışının istenmemesine dayalı haczin kaldırılmasını talep edebilir. Bu durumda, hiçbir bedel ödemeksizin haczin kaldırılması mümkündür.

Bu maddeler, borçluların haklarını korumak ve belirli süreler içinde hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Dolayısıyla, borçluların bu süreler içinde haklarını kullanmaları önemlidir.

Editör: Habererk Com