Bedelli Askerlik ayarlamasında yine garibanı unutan AKP hükümetinin çıkardığı, yeni bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren kanuna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK AFFI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Af, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı vatandaşlar için gelecek. Bu sebeplerden askerlik görevini bitirememiş olanların bedelli askerlik yapmasına olanak tanınacak.

Bedelli askerlik ücreti bedelli affı yapacaklar için ayrıca belirlenecek. Ayrıca yurtdışındaki Türk vatandaşları için de dövizli askerlik affı seçeneği hayata geçecek. Daha önce başvuruları yarım kalan 2 bin 100 kişi yeniden hak sahibi olacak.

BEDELLİ ASKERLİK AFFI ÜCRETİ NE KADAR?

2022 Bedelli askerlik ücreti şu anda 80 bin TL. Bunun yanı sıra bedelli affı için Resmi Gazete'de şu madde yer alıyor:

Ek bedel, 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"(6) Bedelli askerlik hizmetinden;

a) Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar,

b) Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar, yararlanamazlar."

"(7) Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için, bu maddenin birinci fıkrasındaki tutara ilave olarak ek bedel alınır. Ek bedel, 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunur. Bu fıkrada belirlenen ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanır."

MADDE 18- 7179 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Mülga 1111 sayılı Kanun gereği dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yapmış sayılmasına ilişkin usul ve esaslar

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Mülga 1111 sayılı Kanuna göre dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine kendileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla 31/12/2025 tarihine kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın müracaat tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıca ödemeleri hâlinde;

a) Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki 39 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.

b) Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı, müracaat tarihindeki 39 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen tutara eşit veya bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Ancak bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmez.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak döviz ödemeleri; yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 39 uncu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri kapsamında tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilir."

Editör: Umut ACAR