Yardımcı hizmetler sınıfı memurların arasında yüksek lisans,lisans ve ön lisans gibi öğrenim durumuna sahip memurlar bulunmaktadır.

Bu öğrenim durumuna sahip memurlar bazı kurumlarda örneğin Emniyet Genel Müdürlüğünde, teknisyen yardımcısı adı altında temizlik, çaycılık, garsonluk, bahçıvanlık, kalorifercilik gibi işlerde çalıştırılmaktadır.

EGM bünyesinde bulunan sivil memurlara 15 yıldır "Görevde Yükselme Sınavı" açılmadığı biliniyor.

Kamudaki en alt memur sınıfı olan "Yardımcı hizmetler sınıfı memurları" 13 yıldır 2005 Memur Toplu Sözleşme metninin 11.maddesinin uygulanmasını bekliyor.

İşte o madde;

11- GENEL İDARİ HİZMETLERİN VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA ÇALIŞANLARIN GÖREV TANIMLARININ YAPILMASI VE 1.3.1982 TARİHİNDEN SONRA MEMURİYETE BAŞLAYAN TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİN KAMUDA GEÇEN İŞÇİLİK SÜRELERİNİN KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARINDA SAYILMASI
Bu konuda konfederasyon temsilcilerince iletilen talepler şunlardır :
a) Her bir kadronun görev tanımlarının yapılarak personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,
b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması,
c) Hangi statüde olursa olsun kamuda geçen sigortalı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve bu Sınıf kapsamında çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının, kurumlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolara atanması amacıyla Kanun Teklifi hazırlandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından 2017'nin Kasım ayında  hazırlanan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.

Ama bu teklif hala "Komisyonda" bekletilmekte.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=218755

Kanun Teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasının ve bu Sınıf kapsamında çeşitli unvanlarda görev yapan Devlet memurlarının kurumlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolara atanmasının sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (aşçı, bekçi, berber, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi, mübaşir vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 110.000 olan YHS personeli, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı mağduriyet yaşamakta ve hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

-YHS personeli, kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar. Ayrıca, hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler personeline gördürülmesi, zaman içerisinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanlarıyla özdeşleşmesine ve bu görevleri yapmak istemediklerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmelerine neden olmaktadır.

-YHS personeli, görevde yükselmede sorunlar yaşamaktadırlar.

-Devlet memurlarına ilişkin hizmet sınıflarında görev yapanlardan sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olanlar için ek gösterge belirlenmemiş olmasından dolayı, YHS personeli maaş ve emeklilik hakları bakımından sorun yaşamaktadırlar.

-657 sayılı Kanunun taşeron personel istihdamını mümkün kılan düzenlemeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yardımcı işleri taşeron işçilere gördürme yoluna sıklıkla gitmekte olmaları nedeniyle, yardımcı hizmet niteliğindeki görevlerin YHS personeline gördürülmesi zorunluluğu da ortadan kalkış bulunmaktadır.

-Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması ve bu Sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personelin kurumlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolara atanması suretiyle, bu hizmet sınıfının varlığından kaynaklı sorunlar da ortadan kalkacaktır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “X – YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” başlıklı bendi, başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 43- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki dolu kadroların unvanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aynı dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Memur unvanlı kadrolar olarak değişmiş sayılır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz "Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılmalı"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, kamudaki yardımcı hizmetler sınıfıyla ilgili açıklama yaptı. Yardımcı hizmetler sınıfının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinde sayılan 12 hizmet sınıfından biri olduğunu belirten Genel Başkan Vecdi Yanbaz, bu sınıf kapsamında yaklaşık 111 bin kamu görevlisinin bulunduğunu aktardı.

KALDIRILMASI ZORUNLU HALE GELDİ

Teknolojinin hayatın her alanına hızlı bir şekilde girmesi ile yardımcı hizmet sınıfındaki kamu görevlilerinin unvanlarının günümüzde nitelik kazandığına dikkat çeken Vecdi Yanbaz, “Aşçı, kaloriferci, itfaiyeci gibi çok sayıda kadro için meslek liselerinde, yüksekokullarda, fakültelerde bölümler açılmış durumda. Doğal olarak yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlilerinin eğitim seviyesi de yükselmektedir. Çoğu kurumda yardımcı hizmetler sınıfındaki kamu görevlilerinin işleri, günümüzde ağırlık olarak hizmet alımı ile yapılmaktadır. Herkesin de bildiği gibi taşeron çalışanlar kadroya geçirilmektedir. Yardımcı hizmetler sınıfı kapsamındaki işleri yapan yaklaşık 450 bin şirket elemanı da kamu işçisi statüsüne geçirilecektir. Bu nedenle Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması zorunlu hale gelmiştir” dedi.

ÇAĞDIŞI UYGULAMAYA SON VERİLMELİ

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını toplu sözleşme masasına taşıdıklarını hatırlatan Yanbaz, “Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak bu sınıftaki kamu görevlileri öncelikli olarak öğrenim durumlarına göre ihraz ettikleri diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara geçirilmelidir. Öğrenim durumları müsait olmayanlar ise nitelikleri dikkate alınarak genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolara atanmalıdır. Emeğe saygı, alın terinin kutsallığına inanıyorsak çağdışı kalmış uygulamaya son verilmeli, adalet yerini bulmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması için yasal düzenleme çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır” diye konuştu.

Esim-Sen Genel Başkanı Ahmet Sağlam:"Miadı Dolmuş Olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılmalı"

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) Genel Başkanı Ahmet Sağlam, "Miadını doldurmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı"dedi.

Esim-Sen Genel Başkanı Sağlam yaptığı açıklamada, kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek,

"Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" ifadesini kullandı.

YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını kaydeden Sağlam şunları dedi:
"657 sayılı DMK’ da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır.

Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır."
Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden Sağlam, "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır.

Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" değerlendirmesini yaptı.