ULAŞTIRMA POLİTİKALARI IV

Ülkemizin sağlam bir ekonomik temele oturtulabilmesi ekonomik olmayan bir ilkenin hayata geçirilebilmesine bağlıdır. Bu ilke; Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren dış politikamıza dayanak teşkil eden “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesidir. Ülkemizin sınırları içindeki topraklarımızın bize verdiği imkanların sınırlı olduğunu dikkate alırsak daha büyük bir iktisadi coğrafya ile birlikte hareket ederek her ülkenin tek başına erişebileceklerinden daha büyük ekonomik etki yaratabileceğimiz açıktır. Ben bu bölgeye Türkiye’nin Ekonomik ve Politik Etki Alanı diyorum. Bu alanın teorik olarak tüm Ortadoğu ülkelerini, Arap Yarımadasını, Kuzey Afrika, Türk Dünyası, Balkanlar ve Karadeniz Ülkeleri ve Kafkasları içine alması gerektiğini söyleyebiliriz. Okyanuslara erişebilmek için özellikle İran’ın kritik önemde bir ülke olduğunu söylemeye ise gerek bile yok.

Bu coğrafyanın uyumlu bir şekilde hareket edebilmesinin iki önemli ayağı vardır.

Birinci ayak, yaratılacak ekonomik dışsallıkları göz önünde bulundurarak her ülkede sektörler tek tek ele alınıp ideal ekonomik ölçeklerin yeniden belirlenmesidir. Bu belirleme süreçlerinde etkinlik alanlarındaki büyüme tahminleri ve ekonomik hedeflere uygun tedarik altyapısı da dahil olacaktır.

Ekonomik hayat sahasının entegre edilebilmesinin ikinci ayağını hiç kuşkusuz yük ve insan taşımacılığı için elzem olan ulaştırma ana planlarının hazırlanmasıdır. Daha sonraki adımları sermaye hareketleri, eğitim ve seyahat ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler oluşturacaktır. Bu coğrafyanın nüfusu 1,5 milyardan fazla ve toplam GSMH’si 10 Trilyon Doların ve dış ticaret hacmi 5 trilyon Doların üstündedir. Tüm enerji kaynaklarına sahiptir. Hızlı bir gelişme ihtiyacındadır ve kaynak yetersizliği çekmektedir.

Türkiye’nin ekonomik hayat sahasının bütünleştirilebilmesi ülke içinden başlayarak orta vadede gerçekleştirilecek makul maliyetli bir taşıma sisteminin oluşturulması için liman ve karayollarının iyileştirilmesi ve sağlam bir hava taşımacılığı sisteminin kurulması şarttır. Bu entegrasyon projesinin öncelikli ayağını oluşturması gereken demiryolu hatlarının belirlenmesi için bir teorik gezi yapalım isterseniz.

Ülke içinden başlayarak uzantıları ekonomik hayat sahalarına devam edecek 3 ana aks üzerinden hareket edebiliriz.